Övriga dokument

  • Styrelsens yttrande om vinstutdelning
  • Bokslutsrapport
  • Revisionsberättelse
  • Årsstämmoprotokoll/Föreningsstämmoprotokoll
  • Fastställelseintyg
  • Gruppen Ort och datum

När du klickar på knappen Ny och skapar en bokslutsfil får du möjlighet att infoga ett antal Övriga dokument. Dessa kan du även i efterhand infoga genom att klicka på dem under menyn Årsredovisning och Övriga dokument. Följande dokument kan infogas och visas som flikar till höger om dina flikar i Årsredovisningen:

bild på övriga dokument

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Detta dokument ger styrelsens yttrande om vinstutdelning för de fall du vill att detta ska presenteras på en egen sida. Den standardtext som föreslås är redigeringsbar. Du kan även redigera genom att använda funktionsknapparna som bla reglerar utbetalningsdag och anger utdelning per aktie. Om du önskar kan du även använda funktionsknappen Återställ i de fall du vill återgå till ursprungsmallen av styrelsens yttrande. Då försvinner dina manuella ändringar.

Vill du hellre ha yttrandet direkt efter resultatdispositionen så hittar du stöd för detta i Förvaltningsberättelsen/resultatdispositionen, i form av en checkbox som aktiverar texten.

Bokslutsrapport

Den ger dig ett förslag till bokslutsrapport och bör bara användas om du är auktoriserad redovisningskonsult. Här kan du välja att hämta text anpassad för Standard och utförd av närstående. Detta gör du under funktionsknappen Hämta.

För att ändra i din rapport klickar du på knappen redigera och flyttar din muspekare till textrutan. Här kan du justera texten som visas. Observera att du normalt sett inte behöver ändra detta. I läget då du kan redigera visas även dina makron likt denna bild [FÖRETAGSNAMN]. Dessa uppgifter hämtas från andra delar av programmet exempelvis från Basuppgifter och Ort och datum. Du kan även välja att infoga fler makron genom att klicka på funktionsknappen Infoga makro.

Om du önskar kan du även använda funktionsknappen Återställ i de fall du vill återgå till ursprungsmallen av Bokslutsrapporten. Då försvinner dina manuella ändringar.

I funktionsfältet hittar du även funktionsknappar för att skriva ut och förhandsgranska din Bokslutsrapport och din Årsredovisning.

Revisionsberättelse

Du ges här ett förslag på en Revisionsberättelse. Företagsnamn, organisationsnummer mm. hämtas automatiskt från dina Basuppgifter. För att göra ändringar i Revisionsberättelsen klickar du på funktionsknappen Redigera och då har du möjlighet att infoga texter och justera sidbryt. Du har också i detta redigeraläge möjlighet att återställa ditt dokument.

I funktionsfältet hittar du även även funktionsknappar för att skriva ut och förhandsgranska din Revisionsberättelse och din Årsredovisning.

Årsstämmoprotokoll/Föreningsstämmoprotokoll

Se en film:

Här utformas ditt Årsstämmoprotokoll/Föreningsstämmoprotokoll och som skrivs ut genom att du klickar på knappen med samma namn i funktionsfältet. Dina övriga dokument kan du också välja att skriva ut genom att välja Årsredovisning i utskriftshanteraren. Många av uppgifterna i Årsstämmoprotokollet/Föreningsstämmoprotokollet hämtas automatiskt bl.a. från dina personuppgifter.

För att redigera detta dokument klickar du på funktionsknappen redigera där du bl.a. kan justera sidbryt och infoga texter. De ändringar du gör uppdateras direkt i det färdiga dokumentet. Du kan också i detta läge bocka i aktivitetsknapparna Ej revisor/Välj bort revisor och då finns stöd för om bolaget har valt att inte ha revisor. Behöver du återställa ditt dokument använder du funktionsknappen avsedd för detta och då återgår Årsstämmoprotokollet/Föreningsstämmopprotokollet till ursprungsmallen och dina manuella ändringar försvinner.

Observera att det till paragraf 1, 7 och 10 hämtas information automatiskt från basuppgifterna och resultatdispositionen, det går därför inte att redigera dessa paragrafer direkt i protokollet.

Fastställelseintyg

Här utformas ditt Fastställelseintyg som är en kopia av din framsida med tillägget av Fastställelseintyget i den nedre delen av sidan. Många av uppgifterna hämtas med automatik via makron som visas om du klickar på funktionsknappen Redigera. Behöver du ändra tillbaka till hur Fastställelseintyget såg ut innan redigeringarna gjordes så klickar du på funktionsknappen Återställ.

Även här kan du välja att skriva ut ditt Fastställelseintyg och din Årsredovisning genom att använda Funktionsknapparna för dessa.

Gruppen Ort och datum

Gruppen Ort och datum innehåller endast en knapp som hjälper dig att hantera ort och datum för underskrifter på årsredovisningen och övriga dokument.

Vill du enkelt få in dagens datum i datumfälten kan du använda knappen med D som finns före datumfälten. Du kan även skriva in datumet manuellt i datumfälten. Vet du inte exakt dag så kan du lägga in bara år och månad tex 20xx-05- i datumfälten.

Du kan även infoga eventuell anmärkning från revisorn. Vill du infoga anmärkning tex att ”Revisionsberättelsen avviker ……..” så kan du bocka i rutan för infoga anmärkning, skriv sedan i fritextrutan under den text du vill ha och ta bort texten Min revisionsberättelse har lämnats.