Årsredovisningen och Corona

Coronapandemin påverkar vad som måste finnas med i årsredovisningen. Här gör vi en genomgång.

Effekter på företagens ekonomi…

Den rådande pandemin påverkar tråkigt nog väldigt många av företagen både i Sverige och i övriga världen. Vi ser hur hela servicesektorn kämpar för sin överlevnad och det kommer nog att leda till att en hel del företag inte kommer kunna återhämta sig. Effekten på servicesektorn kom direkt men även många andra företag har drabbats eller kommer att drabbas av den ekonomiska effekt som pandemin medför. Även företag som säljer varor och tjänster till servicesektorn kommer att drabbas av en minskad efterfrågan. Hur hög grad ett företag påverkas beror naturligtvis på hur stor andel av företagens försäljning som servicesektorn står för eller hur beroende företaget är av global handel.

…ger effekter i årsredovisningen

Pandemins effekt på företagens ekonomi är något som påverkar den information som ska lämnas i företagets årsredovisningar. I förvaltningsberättelsen ska företaget lämna uppgifter som har betydelse för bedömningen av verksamheten. Informationen kompletterar den information som lämnas i årsredovisningens övriga delar (balansräkningen, resultaträkningen och noterna). I not ska företaget lämna information om väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång samt den ekonomiska effekten. Vi beskriver hur den informationen ska lämnas längre fram.

Revision och Corona

Vad händer om årsredovisningen inte innehåller någon information om pandemins påverkan när revisorn ska granska årsredovisningen? Pandemins utveckling har ju gått så fort vilket innebär att påverkan kanske inte var så stor när styrelsen undertecknade årsredovisningen. Detta är något som har diskuteras av FAR:s policygrupp för revision.

Frågan som diskuterades är om revisorn kan avge en omodifierad revisionsberättelse över en årsredovisning som inte nämner Coronapandemin om viruset har fått väsentliga konsekvenser för företaget så årsredovisningen inte längre ger en rättvisande bild. Enligt revisionsstandarden (ISA 560) ska revisorn beakta alla händelser fram till att revisionsberättelsen undertecknas. Revisorn måste då ta ställning till en årsredovisning som borde ha sett annorlunda ut om Corona­effekten hade kommenterats. Enligt FAR:s policygrupp bör styrelsen ändra och uppdatera sin årsredovisning med pandemins effekt på företaget samt ange ett nytt datum för undertecknade av års­redovisningen.

Om styrelsen inte vill ändra sin årsredovisning och coronaviruset har haft en väsentlig påverkan på företaget måste revisorn lämna ett modifierat uttalande.

Hur påverkas årsredovisningens ­innehåll?

Balansräkningen

Har företagets tillgångar minskat i värde innan räkenskapsårets utgång måste företaget ta hänsyn till nedskrivningsreglerna och reglerna om lägsta värdets princip. Det kan gälla t ex kundfordringar, varulager och finansiella tillgångar. Har värdenedgången skett efter räkenskapsårets utgång lämnas upplysningar gällande detta i not.

Allmänt om verksamheten i förvaltningsberättelsen

Under allmänt om verksamheten ska man förutom att beskriva företagets verksamhet och var företaget har sitt säte, ange särskilda förhållanden som berör företaget.

Bedömningen av vad som är speciella förhållanden som berör företaget, ska göras utifrån förhållandena i det enskilda företaget. Exempel på en uppgift som är viktig för att bedöma företagets ställning och resultat är om företaget har endast en kund eller leverantör eller en viss marknad. I dagsläget påverkar den rådande pandemin marknaden och/eller möjligheter att få tag i varor/tjänster. Pandemin gör att människor inte kan röra sig fritt i samhället och det kan vara problem om företaget är beroende av att den globala handeln med varor/tjänster fungerar.

Väsentliga händelser

Med väsentliga händelser menas

  • beslutade viktiga förändringar i verksamheten (alltså inte endast planerade förändringar),
  • för företaget viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat,
  • om företaget har upprättat en kontrollbalansräkning eller är skyldigt att göra det,
  • om företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet.

I förvaltningsberättelsen under rubriken väsentliga händelser under räkenskapsåret ska företaget lämna upplysningar om sådana händelser som är av väsentlig betydelse för företaget. Upplysningar ska lämnas om händelser som inträffat under räkenskapsåret. Upplysningar om väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång lämnas i not. Upplysningarna kan dock vara av det slaget att du även bör skriva om händelsen både i förvaltningsberättelsen och i not.

Den rådande pandemin är något som påverkar de flesta företag på något sätt. Det kan vara att de säljer tjänster direkt till konsumenter och är beroende av att de kan röra sig fritt i samhället, t ex restauranger, frisörer, butiker osv. Det kan även vara tillverkande företag som har svårt att få tag i reservdelar eller köpa tjänster eftersom den globala marknaden påverkas av pandemin. Hur pandemin påverkar företaget bör i de flesta företag vara något som bör beskrivas i förvaltningsberättelsen och i not (förhållande efter balans­dagen).

Företaget måste även ange om företaget inte längre har förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Har företaget under eller efter räkenskapsårets utgång upprättat kontrollbalansräkning ska det anges. Detsamma om företaget har försatts i likvidation.

När det gäller väsentliga händelser efter räkenskaps­årets utgång ska företaget även beskriva den ekonomiska effekten av händelsen.

Har företagets tillgångar minskat i värde efter balansdagen kan upplysningar även behöva lämnas om detta. Har tillgångarna minskat i värde innan räkenskapsårets utgång måste företaget betrakta nedskrivningsreglerna och lägsta-värdets-princip (LVP) om det gäller lagertillgångar, kundfordringar och finansiella tillgångar.

Större företag ska även lämna upplysningar om förväntad utveckling och osäkerhetsfaktorer.

Exempeltexter

Nedan finns det några exempel på hur man kan skriva i förvaltningsberättelsen och i not. Texterna måste naturligtvis anpassas utifrån vilken verksamhet företaget bedriver och hur pandemin påverkar just det företaget.

Räkenskapsår som avslutas innan pandemin tog fart

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver restaurangverksamhet/taxi/hårsalong i Stockholms innerstad. Företagets kunder består till största delen av privatpersoner /och företag/. Företaget är beroende av att människor kan röra sig fritt i samhället.

Not: Händelser efter räkenskapsårets utgång

Beroende på den pandemi som drabbade samhället efter räkenskapsårets utgång har företagets försäljning minskat drastiskt och är i nuläget i princip obefintlig (alt minskat 50% eller dylikt). Företaget befinner sig just nu i ett kritiskt läge.

Företagets omsättning har minskat från ca 300 000 kr/per månad till att den senaste månaden ha varit endast ca 10 000 kr. Det innebär att företaget går med förlust varje månad.

Företaget försöker att minimera sina kostnader och permittera personal för att hålla ut tills smittspridningen avtar.

Räkenskapsår som avslutas efter att pandemin tog fart

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver restaurangverksamhet/taxi/hårsalong i Stockholms innerstad. Företagets kunder består till största delen av privatpersoner /och företag/. Företaget är beroende av att människor kan röra sig fritt i samhället.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Coronapandemin började ta fart under räkenskapsåret men påverkade inte försäljningen nämnvärt fram till och med räkenskapsårets slut. Efter räkenskapsåret ökade smittspridningen drastiskt och efterfrågan på företagets produkter minskade och är i nuläget i princip obefintlig (alt 50% eller dylikt). Företaget försöker nu hitta andra försäljningskanaler för sina produkter.

Företagets förhoppning är att smittspridningen ska minska inom snar framtid och att efterfrågan på företagets tjänster/produkter kommer att återhämta sig.

Alt:

Coronapandemin slog till med full kraft under räkenskapsåret och försäljningen av företagets tjänster/produkter minskade dramatiskt och var vid räkenskapsårets slut i princip obefintlig. Företaget försöker nu hitta andra försäljningskanaler för sina produkter. Företagets förhoppning är att smittspridningen ska minska inom snar framtid och att efterfrågan på företagets tjänster/produkter kommer att återhämta sig.

Not: Händelser efter räkenskapsårets utgång

Pandemin som började ta fart under räkenskapsåret har påverkar företaget efterfrågan på företagets tjänster/produkter drastiskt efter räkenskapsårets utgång. Företaget har i nuläget i princip tappat hela sin omsättning. Företaget befinner sig just nu i ett kritiskt läge.

Företagets omsättning har minskat från ca 300 000 kr/per månad till att den senaste månaden ha varit endast ca 10 000 kr. Det innebär att företaget går med förlust varje månad.

Företaget försöker att minimera sina kostnader och permittera personal för att hålla ut tills smittspridningen avtar. Företaget beräknar att med hjälpa av statens stödpaket kunna hålla ut till….