Digital inlämning av årsredovisning

I dagsläget finns det stöd hos Bolagsverket för digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag som följer K2-reglerna (BFNAR 2016:10) och enligt K3-reglerna. I BL Bokslut finns det stöd för att lämna K2-årsredovisningar digitalt.

Bolagsverket har också fått i uppdrag att utveckla tjänsten till att omfatta samtliga företagsformer som enligt lag ska skicka årsredovisningen till Bolagsverket. Målet är att alla ska kunna lämna in årsredovisningarna digitalt till år 2020.

Se en film hur det fungerar i programmet:

Att lämna årsredovisningen digitalt är väldigt enkelt. Det enda som krävs är att du har personnummer och e-postadress till den företrädare som ska signera fastställelseintyget i Bolagsverkets tjänst. När årsredovisningen är klar och du har angett personnummer och e-postadress under personuppgifterna till den person som ska signera fastställelseintyget klickar du på fliken Granska/lämna in. Där finns en checklista som kan vara bra att kolla igenom så alla uppgifter finns med i årsredovisningen. Du kan även förhandsgranska den digitala avskriften av årsredovisningen innan du laddar upp den till eget utrymme för signering genom att klicka på Förhandsgranska avskrift av årsredovisningen. Du laddar upp årsredovisningen genom att klicka på Digital inlämning årsredovisningen laddas då direkt upp från BL Bokslut till det egna utrymmet hos Bolagsverket. Du behöver alltså inte själv leta filen som ska laddas upp.

När årsredovisningen har laddats upp till Eget utrymme skickas ett mail från Bolagsverket till den företrädare som ska signera årsredovisningen. Genom att klicka på länken i mailet kan företrädaren logga in med sitt Bank ID eller Mobilt Bank ID för att signera årsredovisningen och skicka in den till Bolagsverket. Detta är ett väldigt enkelt förfarande.

Se film från Bolagsverket över den digitala inlämningen .

Även företag med revision kan lämna årsredovisningen digitalt. Revisionsberättelsen måste dock enligt standarden ingå i samma fil som årsredovisningen. Revisorn kan då skriva revisionsberättelsen i samma fil i BL Bokslut som den upprättade årsredovisningen. Det är även möjligt att bifoga en redan upprättad revisionsberättelse genom att klistra in/skriva in innehållet i funktionen för revisionsberättelsen i BL Bokslut.

Anpassningar i BL Bokslut 2018

För att en årsredovisning ska kunna lämnas digitalt från BL Bokslut har vi gjort anpassningar i systemet så att innehållet i årsredovisningens olika delar ska kunna läsas maskinellt. Det innebär att all information har märkts upp utifrån standarden för digital inlämning. Varje textrad och belopp har därför taggats med ett begrepp för att kunna läsas maskinellt.

Det är möjligt att anpassa benämning på posterna i resultat- och balansräkningen samt på raderna i notupplysningarna. Tänk dock på att den aktuella posten/raden ska läsas maskinellt och innebörden bör därför vara densamma efter ändringen för att den maskinella läsningen ska bli korrekt. Postraden Inventarier, installationer och verktyg kan exempelvis med fördel ändras till Inventarier om företaget inte har några installationer och verktyg. Men man bör alltså inte ändra benämningen till Maskiner som är ett annat begrepp i standarden och utgör en egen postrad.

När det gäller notupplysningarna bör noterna till resultat- och balansräkningarna samt övriga noter användas till avsett ändamål. Vill du lämna information utöver den obligatoriska rekommenderar vi att du använder någon av de frivilliga noterna.

För att underlätta arbetet med Förändringar i eget kapital finns det en funktion som innebär att beloppen vid årets ingång samt beloppen vid årets utgång hämtas automatiskt från motsvarande postrad i balansräkningen. På detta sätt blir de hämtade beloppen alltid desamma som i balansräkningen. Det framgår även vilka kolumner det finns differenser så du lätt ser i vilken kolumn årets förändringar ska anges. Föregående års resultat kommer nu dessutom att balanseras per automatik. Det görs även en automatisk kontroll för att säkerställa att det redovisade resultatet stämmer med årets resultat i balansräkningen.

En liknande funktion finns även i Resultatdispositionen där de utgående värdena hämtas automatiskt från postraderna i det fria egna kapitalet.

Ytterligare anpassningar i BL Bokslut 2019

I BL Bokslut 2019 har vi gjort anpassningar av redovisningsprinciperna. Nyttjandeperioden för de materiella- och immateriella anläggningstillgångarna ska anges per post under redovisningsprinciperna. För att underlätta för dig som användare och säkerställa att begreppen blir rätt taggade vid digital inlämning visas enbart de poster som finns i företagets balansräkning i tabellen under immateriella- och materiella anläggningstillgångar för företag som upprättar årsredovisning enligt K2. Det finns dock en valmöjlighet i funktionslisten att visa alla poster som kan redovisas under respektive tillgångsslag.