Bokslutsbilagor

 • Se en film
 • Bilagehanterare
 • Skapa automatiskt
 • Hur bilagorna visas
 • Hur du jobbar med bilagorna
 • Anläggningstillgångar
 • Omsättningstillgångar
 • Eget kapital
 • Obeskattade reserver
 • Långfristiga skulder
 • Kortfristiga skulder
 • Övriga
 • Samlingsbilagor
 • Kontrollbilagor

Se en film

Här ska vi gå igenom menyn Bokslutsbilagor. Här hittar du bilagor som hjälper dig att specificera och beräkna vad som ska ingå i dina bokslutssaldon.  

Du kommer till Bilagehanteraren genom att välja menyn Bokslutsbilagor och sedan klicka på den ribbonknapp som betecknar Bilagehanteraren. Här presenteras dina skapade bilagor i ett hierarkiskt träd.

Från Bilagehanteraren kan du öppna, sortera, numrera samt skriva ut flera bilagor på samma gång m.m.

För att gå in på en bilaga kan du i Bilagehanteraren dubbelklicka på den ruta som representerar just den bilagan.

Du kan enkelt sortera om ordningen på bilagorna genom att klicka på den bilaga du vill flytta, hålla musknappen nere, dra den till den plats där du vill placera bilagan och därefter släppa den. Förutsatt att du inte valt egen sortering (funktionsknappen Sortera) eller sortera via namn så numreras bilagorna om. Om du har valt Egen sortering så kan du enkelt numrera om bilagorna genom att klicka på funktionssknappen Numrera bilagor.

Här kan du också koppla bilagor till varandra i en del fall, vilket gör att belopp hämtas från en bilaga till en annan. Du ser att en bilaga har andra bilagor kopplade till sig på den svarta pilen ute till vänster om bilagan. Dessutom ser du att de underordnade bilagorna hierarkiskt ligger kopplade till sin huvudbilaga om du valt att visa kopplingarna vilket du gör genom att klicka på pilen.

Bokslutsbilagor - 01 kopplade bilagor

Genom att högerklicka på en bilaga ges du ett antal funktioner såsom Skriv ut blankett, Ta bort blankett etc.

Har du ännu inte skapat några bilagor kan du låta programmet skapa upp bilagor åt dig.  
Genom att klicka på menyalternativet Skapa automatiskt skapas bilagor utifrån de konton som du importerat via din SIE-fil (eller registrerat manuellt). Observera att detta enbart är ett förslag på vilka bilagor du bör använda, du avgör själv vilka bilagor du vill använda genom att lägga till, respektive ta bort bilagor. 

Varje bilaga presenteras med sitt namn (vilket är ett nummer som påminner om de konton du använder, t.ex. 1200 för Maskiner och inventarier) under respektive Ribbonknapp.
För att komma in på en bilaga dubbelklickar du på den antingen i Bilagehanteraren eller där den presenteras under respektive Ribbonknapp. Dessutom kan du klicka på den genväg, (i form av en liten ruta med bilagans namn) som visas under Ribbonknapparna.

Bokslutsbilagorna är till för att hjälpa dig att stämma av alla dina balansposter.  
Du kan ändra namn på dem genom att klicka på rubriktexten och du kan fylla i olika intervall av konton som du vill specificera. Under sidhuvudet finns ofta en summering som inte skrivs ut. Den ska bara hjälpa dig att se att du inte har någon differens på bilagan jämfört med bokföringen. De flesta bilagor är ensidiga. Men om din bilaga har fler sidor så visas flikar längst upp till vänster så du enkelt kan bläddra i bilagan. Du kan även bläddra med CTRL + pil upp/pil ner.  

Funktionsknapparna på de olika bilagorna skiljer sig ibland åt. Det är för att på en del bilagor kan du importera rader från huvudboken, du kan kontera, gå till verifikat, hämta transportsumma, hämta värden från annan bilaga med mera. Vi rekommenderar alltid att du tar en snabb titt på din bilaga vilka möjligheter som finns.  

På bilagorna finns en klarmarkeringen högst upp till höger. Genom att klarmarkera bilagan blir den grön. Klarmakeringen är till för att ha kontroll på vilka bilagor du har arbetat färdigt med. Om fliken på din bilaga inte blir grön utan orange har du fortfarande en differens på bilagan.

Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att stadigvarande nyttjas eller innehas i verksamheten. Tillgångarna delas in i tre kategorier:

 • Immateriella anläggningstillgångar: Bilaga 1000-1009
 • Materiella anläggningstillgångar: Byggnader och mark, Bilaga 1110A-1180 och Maskiner och inventarier, Bilaga 1200-1209
 • Finansiella anläggningstillgångar: Bilaga 1310-1380

Det är tillgångar som företaget avser att omsätta och som inte avser att stadigvarande finnas som tillgång i verksamheten. Det kan vara varulager, kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar och likvida medel i kassa och bank.

 • Varulager mm: Bilaga 1400-1470
 • Kortfristiga fordringar: Bilaga 1510A-1700
 • Kortfristiga placeringar: Bilaga 1810
 • Kassa och bank: Bilaga 1900-1910

Det egna kapitalet är skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder. Här finns aktiekapital, kapitaltillskott som gjorts i efterhand och och de vinstmedel som ägarna beslutat att låta vara kvar i verksamheten. Man kan också uttrycka det som att det egna kapitalet är företagets nettoförmögenhet. Summan av tillgångarna ska vara lika stor som summan av skulder och eget kapital i bokföringen.

Vill du läsa mer om hur du fyller i bilagan 2080B klicka här »

De obeskattade reserverna är skattemässiga bokslutsdispositioner, som är frivilliga. Exempel på obeskattade reserver är:

 • Periodiseringsfond: Bilaga 2110
 • Ackumulerade överavskrivningar: Bilaga 1200
 • Övriga obeskattade reserver: Bilaga 2199

Långfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning senare än om 1 år. Det kan exempelvis vara långfristiga lån och en checkräkningskredit.

 • Långfristiga skulder: Bilaga 2330-2350

Kortfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning inom 1 år.

 • Leverantörsskuld: Bilaga 2440A-2440B
 • Skatteskuld: Bilaga 2510-2514

Vill du läsa mer om hur du fyller i bilagan 2510 som handlar om företagets skatteskuld/skattefordran klicka här »

 • Övriga skulder: Bilaga 2650-2890
 • Upplupna kostnader: Bilaga 2900-2990

Här finns bilagor som inte är sammankopplade med balansräkningen som de ovan nämnda bilagorna. Här finner du bland annat bilaga BKI (Ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter). BKI kan användas för att hämta värden till bilaga 2510.

TIPS! Vill du skapa en egen bilaga, använd dig av Egen bilaga 1-3. Byt namn på bilagan genom att markera egen bilaga och skriv in det namn som passar

Samlingsbilagor

Genom samlingsbilagorna får man en dokumentation på vilka konton och belopp som är kopplade till varje rad i årsredovisningens balansräkning. Hänvisning sker till bokslutsbilagor.

Kontrollbilagor

Till bokslutsarbetet finns en kontrollbilaga knuten till respektive bokslutsbilaga som man kan använda för att dokumentera vilken typ av kontroll och avstämning som har gjorts. Samtliga texter är förslag till kontrollåtgärder och de är fullt redigeringsbara och man kan lägga till kontroller om man vill. Vi har i programmet lagt in kontrollpunkter på de bilagor som vi anser är huvudbilagor för posterna medan vissa underbilagor som har tomma fält kan man själv skriva in egna kontroller. Om man lägger in sin signatur under Basuppgifter och fliken Övrigt i fältet för Kontrollbilagor signatur så kommer signaturen att sättas automatiskt på kontrollbilagan när man bockar i Åtgärdat eller Ej tillämpligt.

Du hittar kontrollbilagorna genom att klicka på funktionsknappen Kontroll när du står på en bokslutsbilaga och välja Kontrollbilaga. Knappen Återställ text, återställer texterna på kontrollbilagan till det ursprungliga förslaget och eventuella egna ändringar kommer att återställas.

bild på funktionkontroll