Så här fyller du i bilaga 2080B

Här går vi igenom hur bilaga 2080B ska fyllas i. Bilagan hittar du under Bokslutsbilagor-Eget kapital-2080B

Innan du börjar med att fylla i bilagan ska föregående års resultat vara omfört och årets resultat vara bokat.

Se en film:

Arbetsgång

  1. Börja med att lägga till de konton som finns under eget kapital i din balansräkning. När du lagt till de konton som du använder i din bokföring får du in ett IB och ett UB, samt även förändringen som skett under året.
  2. Fyll i Antal A-aktier resp. B-aktier samt kvotvärde.
  3. Fyll i ingående balanserna i den övre raden som avser både bundet eget kapital samt fritt eget kapital. Genom att klicka på Hämta IB bland funktionsknapparna kan du hämta ingående balanserna automatiskt! Siffrorna hämtas då från din balansräkning. Beloppen summeras till höger i kolumnen Totalt eget kapital.

    OBS, om det är ett nystartat företag kan inte bilagan hämta ingående balans på aktiekapitalet. Det ska ändå fyllas i som ingående balans och texten Belopp vid årets ingång bör då ändras till exempelvis Insatt aktiekapital.

  4. Fortsätt sedan med att göra en omföring av årets resultat. Detta gör du genom att fylla i samma summa som du har i årets resultat men med omvänt tecken i rutan Omföring av föregående års resultat. Sedan ska du fylla i samma summa i rutan balanserat resultat (se bild nedan).
  5. Om det finns en beslutad utdelning under året redovisas den på raden Utdelning i kolumnen Balanserat resultat med ett negativt tecken.
  6. Slutligen ska årets resultat föras in i rutan Årets resultat.

Nu är bilagan klar och siffran i rutan Utgående balans ska stämma överens med summa eget kapital på din balansrapport. Om du får en differens, bör du göra ytterligare en avstämning av de balanskonton som är tillagda på bilagan.

Lycka till med ditt bokslutsarbete!