Så här fyller du i bilaga 2512 – AB, Ekonomisk förening

Här går vi igenom hur bilaga 2512 kan fyllas i för Aktiebolag och Ekonomisk förening och ger förslag på en arbetsgång som förenklar ditt arbete.

Observera att denna guide endast avser ingångarna för AB och Ekonomisk förening.
Läs mer om förändringen här. 

En förutsättning för att den här bilagan ska kunna stämmas av mot ett konto är att du använder ett separat konto för inkomstskatten som bilagan avser. Själva avstämningen av total skatteskuld/-fordran görs även fortsatt i bilaga 2510.

Se en film:

Vad visar bilagan?

Denna bilaga syftar till att beräkna och bokföra inkomstskatten för det aktuella året.

Under räkenskapsåret betalar du i regel in preliminärskatt varje månad. Detta bokas som en fordran på konto 2510 under året. I bokslutet räknar du sedan ut hur mycket skatt du ska betala in eller få tillbaka. Normalt är även föregående års skuld/fordran med i saldot som är bokfört på konto 2510. Detta på grund av att den skatten regleras först nästkommande år. Denna avstämning görs även fortsättningsvis på bilaga 2510 även om bilaga 2512 numera används för att beräkna och bokföra årets skatt (vilket man kan göra på separat konto exempelvis 2512).

Skatten ska beräknas på det skattemässiga resultatet. För att få fram detta utgår man från det bokföringsmässiga resultatet men gör sedan eventuella skattemässiga justeringar. Här tar man hänsyn till om det finns ej avdragsgilla kostnader, schablonintäkter på periodiseringsfond, ej skattepliktiga intäkter eller outnyttjade underskott från tidigare år. Det skattemässiga resultatet avrundas sedan nedåt till närmaste tiotal kronor och multipliceras med aktuell skattesats för bolagsskatt.

Tänk på att uppräkningen av återförd periodiseringsfond som sker med anledning av den förändrade bolagsskatten måste justeras om du har ett räkenskapsår som påbörjats innan 2019-01-01.

Arbetsgång

 1. Börja med att lägga till de konton som ska vara med på bilagan. Vanligtvis bokförs årets skatt på konto 2512.  När du lagt till det konto som just du använder i din bokföring får du in ett IB och ett UB, samt även förändringen som skett på kontot under året.
 2. Börja på sidan 1 med att se till att beloppet på ”resultat före bokslutsdispositioner” är ifyllt. Detta belopp hämtas i normala fall per automatik.
  Finns det inget belopp där, aktiverar du automatiken genom att klicka på ”hämta” under ”funktionspanelen och bockar i rutan ”resultat före bokslutsdispositioner”. Om bocken redan är i och du vill korrigera beloppet i rutan av någon anledning, så bockar du bara ur denna ruta och kan då justera beloppet manuellt.
 3. På nästa rad hämtas eventuellt belopp från bilaga 2110 in automatiskt, annars kan du slå på hämtningen på motsvarande sätt som i föregående punkt, men bockar i Återföring av periodiseringsfond från bilaga 2110. Du kan också klicka på bilagenumret 2110 för att komma till aktuell 2110 bilaga och fylla i den om du inte redan gjort det.
 4. Nästa rad avser eventuella överavskrivningar som hämtas automatiskt från bilagorna 1000 och 1200 om dessa är ifyllda. Du kan slå på eller av den automatiska hämtningen på motsvarande sätt som i punkterna ovan, och väljer då att bocka i alternativet Överavskrivningar från bilaga 1000/1200. Klickar du på bilagenumren i bilagan så kommer du till aktuell 1000- eller 1200-bilaga för att kontrollera eller justera.
 5. Raden för Övriga bokslutsdispositioner är en öppen post där du själv kan lägga in de faktorer som ska justeras, det kan vara lämnade eller erhållna koncernbidrag. Här finns idag inte någon automatisk hämtning utan tills vidare behöver du lägga in dess värden manuellt.
 6. Nästa steg är att kontrollera och justera för de bokförda intäkter/kostnader som inte är skattepliktiga/avdragsgilla, vilket du fyller i på sidan två i bilaga 2510. Du kan klicka på den blåa länken till sidan 2 för att fylla i den.
 7. Raden efter gäller då motsvarande justering för eventuella poster som är skattepliktiga/avdragsgilla men som inte är bokförda. Denna justering görs då på sidan tre, du kan följa länken för att komma direkt till den sidan.
 8. Övriga rader i Bilagan behöver fyllas i manuellt, utom eventuellt den som avser Outnyttjat underskott från tidigare år, där siffran hämtas in automatiskt från föregående års bokslut om du öppnat den från föregående år.
 9. Om det finns något outnyttjat underskott från tidigare år hämtas det automatiskt in av programmet. Annars fylls det i manuellt.

  Kontrollera att beloppet stämmer med hjälp av föregående års bokslut eller inkomstdeklarationen där det är förtryckt. Om det är första året du använder programmet kan det vara lätt att missa att fylla i underskottet. Tänk därför på att kontrollera om det finns outnyttjade underskott i företaget sedan tidigare år.

 10. När hela bilagan är ifylld ner till Andra Skattemässiga justeringar av resultatet så ser man om det blir ett skattemässigt underskott eller inte. Om det skattemässiga resultatet är negativt så är bilagan klar om det inte blir något positivt resultat att arbeta vidare med.
 11. Om det så här långt finns ett positivt resultat så fortsätter du till den nedre delen av bilagan för att fylla i eventuell yrkad avsättning till Periodiseringsfond samt beräkna den inkomstskatt som ska betalas.
 12. Yrkad avsättning till Periodiseringsfond fylls i här i bilaga 2512 och kommer då automatiskt att hämtas in till bilaga 2110 (förutsatt att hämtningsautomatiken är aktiverad, se punkt 3 ovan).
 13. Nu när allt är ifyllt på bilagan ska du slutligen bokföra eventuell inkomstskatt enligt beräkningen genom att klicka på Kontering eller Till verifikat i funktionspanelen. Skattekostnaden bokförs separat på konto 2512 i kredit och 8910 debet. Alternativt mot 2510 direkt, med följden att avstämningen för det kontot alltså måste ske på bilaga 2510.
 14. När bokningen är klar ska UB stämma överens med Summa total skatteskuld/skattefordran längst ner på sidan 1 om du bokför årets inkomstskatt på separat konto (2512) och differensen på bilagan bör nu vara 0 kr. Bokför du direkt mot konto 2510 för total skatteskuld så gör du istället avstämningen för det kontot på bilaga 2510.

  Om du fyllt i bilagan enligt arbetsgången och du ändå får en differens, bör du göra ytterligare en avstämning av de balanskonton som är tillagda på bilagan.

  Lycka till med ditt bokslutsarbete!