Så här fyller du i bilaga 2510 – Ideell förening, Stiftelse

Här går vi igenom hur bilaga 2510 kan fyllas i för Handelsbolag, Kommanditbolag, Ideell förening, Stiftelse och ger förslag på en arbetsgång som förenklar ditt arbete.

Observera att denna guide endast avser ingångarna för Ideell förening samt Stiftelse. För AB och Ekonomisk förening samt Handelsbolag/Kommanditbolag ser bilagan annorlunda ut.
Läs mer om förändringen här. 

En förutsättning för att den här bilagan ska stämma är att du först stämt av de balanskonton som bilagan avser.

Se en film:

Vad visar bilagan?

Denna bilaga syftar till att stämma av skatteskulden/fordran för det aktuella året. Under räkenskapsåret betalar du i regel in preliminärskatt varje månad. Detta bokas som en fordran på konto 2510 under året. I bokslutet räknar du sedan ut hur mycket skatt du ska betala in eller få tillbaka. Normalt är även föregående års skuld/fordran med i saldot som är bokfört på konto 2510. Detta på grund av att den skatten regleras först nästkommande år.

Skatten ska beräknas på det skattemässiga resultatet. För att få fram detta utgår man från det bokföringsmässiga resultatet men gör sedan eventuella skattemässiga justeringar, se sidan 2 på bilagan. Här tar man hänsyn till om det finns ej avdragsgilla kostnader, schablonintäkter på periodiseringsfond, ej skattepliktiga intäkter eller outnyttjade underskott från tidigare år. Det skattemässiga resultatet avrundas sedan nedåt till närmaste tiotal kronor och multipliceras med aktuell skattesats för bolagsskatt.

Vi rekommenderar dig att använda kontrollbilagan för blankett 2510. Där finns en checklista på vad du bör tänka på innan du beräknar årets skatteskuld/fordran.
Kontrollbilagan hittar du i Funktionspanelen – Kontroll – Kontrollbilaga.

Arbetsgång

 1. Börja med att lägga till de konton som ska vara med på bilagan. Vanligtvis bokförs skatteskulden/fordran på konto 2510. Ska även fastighetsskatt och löneskatt beräknas ska de kontona också läggas till på bilagan. Normalt sett är kontot för fastighetsskatt 2513 och kontot för löneskatt 2514. När du lagt till de konton som just du använder i din bokföring får du in ett IB och ett UB, samt även förändringen som skett under året.
 2. Om inte skatten från föregående år är justerad i din bokföring ska den finnas med på bilagan. Lägg till föregående års inkomstskatt på raden Debiterad eller beräknad skatt föregående beskattningsår. Lägg även in den totala preliminärskatten som betalades föregående år i rutan Inbetald F-skatt föregående beskattningsår. Beloppet hämtar du enklast från slutskattsedeln som du fått från Skatteverket eller från föregående års bokslut.
 3. Fyll i årets inbetalda F-skatt.
 4. Fortsätt sedan till sidan 2 på bilagan. Högst upp ser du det bokförda resultatet enligt resultaträkningen före skatt. Om det finns poster i din bokföring som påverkar det skattemässiga resultatet ska du justera för dem här. Börja med att titta på kostnader som inte får dras av och bokförda intäkter som inte ska tas upp. Har du använt dig av hjälpbilagan BKI (Bokslutsbilagor- Övriga – BKI) kan du hämta siffrorna automatiskt (Funktionspanelen – Hämta- Värden från BKI). Om du inte använt dig av hjälpbilagan fyller du i siffrorna manuellt.
 5. Fyll i eventuell schablonintäkt för ränta på periodiseringsfonder och värde på fondandelar vid årets ingång.

  Den som är delägare i en värdepappersfond eller specialfond ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Även utländska fonder ingår i underlaget för schablonintäkten. Med värdepappersfonder menas t ex aktiefonder, räntefonder, blandfonder och hedgefonder. Specialfonder är fonder som inte omfattas av reglerna om värdepappersfonder och som därmed kan göra friare placeringar, t ex i råvaror och fast egendom.

 6. Om det finns något outnyttjat underskott från tidigare år hämtas det automatiskt i programmet. Kontrollera att beloppet stämmer med hjälp av föregående års bokslut eller inkomstdeklarationen där det är förtryckt. Om det är första året du använder programmet kan det vara lätt att missa att fylla i underskottet. Tänk därför på att kontrollera om det finns outnyttjade underskott i företaget sedan tidigare år.
 7. När sidan 2 är ifylld och klar ser du vad det skattemässiga resultatet blir och även den eventuella inkomstskatt som ska betalas.
 8. Gå nu tillbaka till sidan 1. Fyll i eventuella underlag för löneskatt och fastighetsskatt. Har du använt dig av bilaga 2514 (bilagan för löne- och avkastningsskatt) kan du läsa in dessa värden automatiskt (Hämta – Värden från bilaga 2514).
 9. Nu när allt är ifyllt på bilagan ska du slutligen bokföra eventuell inkomstskatt enligt beräkningen genom att klicka på Kontering eller Till verifikat i funktionspanelen. Skattekostnaden bokförs på konto 2510 i kredit och 8910 debet.
 10. När bokningen är klar ska UB stämma överens med Summa total skatteskuld/skattefordran längst ner på sidan 1 och differensen på bilagan bör nu vara 0 kr.

  Om du fyllt i bilagan enligt arbetsgången och du ändå får en differens, bör du göra ytterligare en avstämning av de balanskonton som är tillagda på bilagan.

  Lycka till med ditt bokslutsarbete!