Noter

  • Redovisningsprinciper
  • Nothanteraren
  • Skapa noter
  • Redigera noter

Redovisningsprinciper

Den här programdelen skiljer sig till stor del åt beroende på om du te.x. har valt Aktiebolag med K3 (BFNAR 2012:1) eller med regelverket K2 (BFNAR 2016:10). Du måste te.x. i K3 klicka på droplisten (rullgardinspilen) för att få fram ett antal förslag till rubriker och välja en av dessa. Om du istället har valt K2 kan du dubbelklicka på rubrikerna för att redigera. Du kan även själv skriva eller klistra in egen text i rutorna. Dessa rubriker är anpassade utifrån vilket regelverk du valt att använda. Vilken årsredovisningsmall du valt ser du längst ner i den mörkblå listen.

bild på vilken mall som används

Observera att du kan välja att visa dina redovisningsprinciper som not nr 1 eller som en inledande text under avsnittet Noter i din årsredovisning. Detta kan du justera under funktionsknappen Inställningar som visas när du står i årsredovisningen.

Nothanteraren

Nothanteraren representerar dina årsredovisningsrubriker och dina noter grafiskt samt kopplingarna dem emellan. Du kan också koppla, flytta och numrera om dina noter här och dessutom administrera dem i övrigt på ett enkelt sätt.

Den vänstra delen av vyn representerar till en början (innan du kopplat några noter) enbart rubriker i din Resultat- och Balansräkning och den högra delen representerar noter. Om du har skapat en kassaflödesanalys kan du även välja att koppla noter till en kassaflödesanalys.

Ett enkelt sätt att koppla en not till en rubrik är att klicka och dra, dvs. klicka på en ruta som representerar en not, hålla musknappen nere, dra den till den ruta som representerar en rubrik och släppa den på rubriken. Du kan numrera om noter genom att klicka på den ruta som representerar den not du vill flytta/numrera om, hålla nere musknappen, dra den till sin plats i trädet och därefter släppa den. Den får då det nummer som representerar ordningsföljden och de andra noterna numreras om.

Du kan också koppla en not till en rubrik inifrån själva arbetsytan för noten genom att klicka på Funktionsknappen Koppla not. Att en not är kopplad indikeras av att du ser dess notnummer på det fält som representerar noten.

Om du vill ta bort en not kan du (i trädet) högerklicka på den och därefter välja Ta bort. Övriga noter som påverkas numreras då om.

Skapa noter

När du skall skapa noter kan du välja att automatiskt lägga upp ett antal noter eller själv välja de noter du behöver till din årsredovisning. Vill du skapa noter automatiskt klickar du på ribbonknappen Skapa. Programmet ger då ett förslag på noter baserat på de konton du importerat via din SIE-fil.

För att själv välja dina noter klickar du på någon av knapparna; Resultat, Balans eller Övriga. När du klickar på dessa visas en lista innehållande de noter som tillhör Resultat- och Balansräkningen samt en del övriga noter som du själv kan redigera efter eget önskemål. Dessa väljer du genom att klicka på den och då visas inmatningsfälten för just den noten. Du kan i detta läge koppla noten genom att klicka på Funktionsknappen Koppla not och där välja till vilken rubrik den ska kopplas.

För att se en film om hur du skapar noter, se nedan.

Redigera noter

Du kan gå direkt till arbetsytan för redigering av en not genom att klicka på notens nr i balans- eller resultaträkningen.

bild på noterna i år

Du kan välja att låta ett beloppsfält i en not vara kopplat till ett konto. Detta gör du genom att ställa markören i det aktuella beloppsfältet och därefter klicka på Funktionsknappen Välj konton. Därefter ser du din kontoplan med tillhörande saldon och kan antingen skriva in det konto du väljer i det aktuella fältet (med röd ram) eller klicka i kontoplanen på kontot.

Du kan välja fler konton genom att separera dem med kommatecken (,) och/eller välja ett intervall av konton genom att använda bindestreck (-) dem emellan.

Att ett konto är kopplat till ett beloppsfält indikeras genom att beloppsfältet är grått. Om du håller markören på det grå fältet ser du också vilket eller vilka konton det gäller.

bild på kontokoppling i not

Vill du koppla bort ett konto från ett beloppsfält så klickar du återigen på Funktionsknappen Välj konto. Beloppsfälten omges då av en röd ram, vilket betyder att du kan lägga till eller ta bort konton från dem. I det här fallet väljer du att helt enkelt radera det konto som står där och därefter klicka på Stäng. Beloppsfältet är då ej längre grått (beloppet som tidigare hämtats står dock kvar) och är nu fullt redigeringsbart.

För att se en film om hur du kopplar konton, se nedan.