Versionsnytt

I versionsnytt beskrivs de nyheter och buggrättningar som kommit i respektive version av programmet.

Klicka på den programversion du använder:

  • BL Bokslut 2019

  • BL Bokslut 2018

BL Bokslut Besk 2019.1.103/104

I version BL bokslut 2019.1.103/104 har vi infört flera kontrollfunktioner för att underlätta arbetet med årsredovisningen. Bland annat så finns det en differenskontroll i noterna till anläggningstillgångarna för företag som upprättar årsredovisningen enligt K2. För aktiebolag som upprättar årsredovisning finns även en ny flik för kontroller av årsredovisningens innehåll.

Komplettera noter

Vi har nu förbättrat funktionen för att skapa rätt noter enligt lag och regelverket K2-årsredovisning. Vi rekommenderar därför att du använder funktionen för att skapa noter automatiskt. Funktionen hittar du under menyn för årsredovisningen (se bilden nedan)

Du kan välja att skapa helt nya noter eller komplettera de redan uppskapade noterna. Du kan därför lätt kontrollera om du saknar någon not till årsredovisningen. Vill du komplettera med saknade noter väljer du alternativet Behålla nuvarande noter samt komplettera nuvarande noter. Du kan även välja att skapa redovisningsprinciper och om du vill ha kontokopplingar i de nyskapade noterna.

Ny differenskontroll i noterna för anläggningstillgångarna i K2

Vi har infört en differenskontroll i samtliga noter till anläggningstillgångarna för företag som upprättar årsredovisning enligt K2. Kontrollerna ligger på den utökade fliken där redovisat värde i noten ska stämma överens med värdet på posten i balansräkningen. För att kontrollerna ska fungera krävs det att rätt not används till rätt post i balansräkningen, dvs att noten Byggnader och mark kopplas till raden Byggnader och mark i balansräkningen. Detta har vi utvecklat ett stöd för i denna version av programmet.

I det nedanstående exemplet visas noten Inventarier, verktyg och installationer. Längst ner i noten visas differenskontrollen. Notens summa jämförs med posten Inventarier, verktyg och installationer i balansräkningen. Det redovisade värdet för föregående år stämmer med värdet i balansräkningen men för innevarande år finns det en differens på 100 000 kr. När felet är åtgärdat försvinner den röda texten.

Differenskontrollen visas även under fliken Kontroller för aktiebolag som upprättar årsredovisning enligt K2 (se nedan).

 

Nytt utseende på vissa flikar

Flikarna Bokslutsbilagor, Årsredovisning och övriga dokument m.fl. har fått ett nytt utseende och uppdaterade namn. För aktiebolag som upprättar årsredovisning enligt K2 finns det en ny flik som heter Kontroller (se nedan). Fliken med kontroller kommer att införas för fler företagsformer i kommande versioner. Fliken Granska/lämna in har bytt namn till Digital inlämning och de kontroller som tidigare fanns på denna flik i BL Bokslut 2018 har nu flyttats till fliken Kontroller.

Kontroller

Under fliken kontroller finns det två dynamiska listor. I listorna visas resultatet av de kontroller som har gjorts av årsredovisningens innehåll. Eventuella fel bör åtgärdas innan årsredovisningen undertecknas. Kontrollerna visas i forma av länkar som är klickbara. När du klickar på en varningslänk så förflyttas du till det ställe felet bör åtgärdas. När felet är åtgärdat så försvinner kontrollen från listan.

Ska årsredovisningen lämnas digitalt kan vissa anpassningar av mallar för resultat- och balansräkning mm krävas. Dessa kontroller visas i den nedersta listan. Funktionen för att skicka in årsredovisningen digitalt aktiveras under fliken Digital inlämning först när samtliga kontroller som visas i de båda listorna är åtgärdade.

Små justeringar och förbättringar

Utöver ovanstående så har vissa mindre förbättringar och justeringar gjorts i bilagor och i de olika delarna av programmet.

 

 

BL Bokslut Besk 2019.1.102

I denna version har vi gjort anpassningar för att kunna öppna filer från föregående år.

BL Bokslut Besk 2019.1.101

I årsversionen 2019 av BL Bokslut har vi uppdaterat bilagor mm till de regler som gäller för räkenskapsår som avslutas under 2019.

Nya och förbättrade bilagor

För företag som har ett räkenskapsår som inleds 1 januari 2019 och senare har bolagsskatten sänkts från 22% till 21,4%. För att det inte ska gå att skatteplanera med periodiseringsfonder i samband med sänkningen av bolagsskatten ska periodiseringsfonder som återförs till lägre bolagsskatt räknas upp. Vi har uppdaterat bilaga 2110 Periodiseringsfonder med en funktion för detta.
Vi har även förbättrat vissa bilagor och gjort några nya bilagor för att underlätta bokslutsarbetet. Störst förändring har vi gjort på bilagorna som berör skatteberäkningen och obeskattade reserver för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Orsaken till detta är att vi ska få en smidigare övergång till BL Skatt vid upprättande av inkomstdeklaration för aktiebolag och ekonomiska föreningar samt anpassningar till nya skatteregler.
Skatteberäkningen och beräkningen av årets avsättning till periodiseringsfond för aktiebolag och ekonomiska föreningar görs numera på den nya bilagan 2512 Inkomstskatt. Sammanställningen av årets skatteskuld görs på bilaga 2510 som är omarbetad.
Vi har även förbättrat bilaga 2950 Beräkning av skuld till Fora samt bilagorna för immateriella- och materiella anläggningstillgångar 1000/1200, Skattemässiga avskrivningar. På bilagorna 1009/1209 har vi kompletterat så tillgångarnas redovisade värde framgår av bilagan. För att skapa utrymme har dock den procentuella avskrivningen tagits bort.
Bilaga 2513, Fastighetsskatt/fastighetsavgift är ny och hanterar takbeloppet för småhus och hyreshus.

Redovisningsprinciperna

Nyttjandeperioden för de materiella- och immateriella anläggningstillgångarna ska anges per post under redovisningsprinciperna. För att underlätta för dig som användare visas enbart de poster som finns i företagets balansräkning i tabellen under immateriella- och materiella anläggningstillgångar för företag som upprättar årsredovisning enligt K2. Det finns dock en valmöjlighet i funktionslisten att visa alla poster som kan redovisas under respektive tillgångsslag.

Posterna i redovisningsprinciperna ska motsvara posterna i balansräkningen. Vi har därför styrt så att den benämning som en post har i årsredovisningen även hämtas till redovisningsprinciperna. För att justera benämningen på en post går du till fliken Årsredovisning och knappen Redigera mall.

BL Bokslut Besk 2018.4.102

I denna version har vi rättat till en del uppdateringsproblem som förekommit i vissa delar av årsredovisningen. Vi har även infört kontroller för att säkerställa att informationen blir rätt vid digital inlämning.

BL Bokslut Besk 2018.4.101

I denna version har vi rättat till en del uppdateringsproblem som förekommit i vissa delar av årsredovisningen. Vi har även infört kontroller för att säkerställa att informationen blir rätt vid digital inlämning.

Granska/lämna in

Under fliken Granska/lämna in har vi nu infört en dynamisk varningslista. De varningar som genereras är dels generella varningar såsom att underskrifter och dateringar saknas, att det finns en differens mellan tillgångar och skulder. Dels varningar som har stor betydelse för digital inlämning av årsredovisningen. De varningar som visas i listan måste åtgärdas innan årsredovisningen kan laddas upp till Bolagsverket i tjänsten digital inlämning. Varningarna visas i form av länkar som är klickbara. När du klickar på en varningslänk så förflyttas du till det ställe där felet bör åtgärdas. Om exempelvis datum för årsstämma saknas så öppnas Ort & datum när man klickar på varningslänken. När varningen är åtgärdad så försvinner den från listan. När samtliga varningar är åtgärdade aktiveras knapparna för att förhandsgranska årsredovisningen och för ladda upp årsredovisningen i Bolagsverket tjänst för digital inlämning.

 

Vill man manuellt dokumentera vissa kontroller finns det en checklista i pdf-form med vissa kontrollpunkter. Checklistan hittar du i funktionspanelen under fliken Granska/lämna in.

Personuppgifter – revisor

Vid uppläggning av företagets revisor vid byråval går det nu välja att endast ange revisorns titel utan tillägget huvudansvarig.

Räkenskapsår

Vi har infört en spärr som innebär att det inte är möjligt att av misstag lägga upp felaktiga sekvenser av räkenskapsår.

BL Bokslut Besk 2018.3.102

Årsbokslut – redigera årsbokslutsmallar

Enligt det nya regelverket för årsbokslut (BFNAR 2017:3, Årsbokslut) är det tillåtet att lägga till och ta bort poster samt slå ihop poster i företagets resultat- och balansräkning när man väljer att tillämpa punkt 1.7 (K3). Vi kommer att anpassa BL Bokslut även till dessa regler men i dagsläget har vi anpassat programmet till förenklingsreglerna (K2) i det nya regelverket.

För att göra det möjligt att tillämpa punkt 1.7 för den som själv vill göra anpassningar har vi infört en möjlighet att låsa upp mallarna för resultat- och balansräkning för redigering i enligt med punkt 1.7 (K3). Observera dock att vi inte har anpassat redovisningsprinciperna i enlighet med dessa bestämmelser utan det krävs egna anpassningar.

För att låsa upp mallen klickar du på fliken Årsbokslut och väljer Redigera mall. I mallens funktionspanel klickar du sedan på knappen Lås upp. Det är nu möjligt att redigera mallarna för resultat- och balansräkningen fullt ut.

Digital inlämning

Det är nu möjligt att skriva specialtecken i företagsnamn och vid ändring av benämning på postrader i resultat- och balansräkningen även vid digital inlämning av årsredovisningen.

Rapporter

Rapporten Huvudbok (endast bokslutsverifikat) som visas under fliken Balans & resultat under Rapporter har visat fel värden och det har nu rättats till.

BL Bokslut Besk 2018.3.101

Nya regler om årsbokslut

I denna version har vi infört stöd för att upprätta årsbokslut enligt förenklingsreglerna (K2) i det nya regelverket BFNAR 2017:3, Årsbokslut. De nya regelverket ska användas av samtliga företag som ska avsluta sina räkenskaper med ett årsbokslut och har ett räkenskapsår som inleds 1 januari 2018 och senare (tidigare tillämpning är tillåtet). Det gäller exempelvis enskild firma och handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare. Observera att det fortfarande är möjligt att tillämpa de tidigare reglerna om förenklat årsbokslut.

Till årsbokslutet behöver företaget enligt BFNAR 2017:3 endast lämna ett fåtal upplysningar. Det finns inte reglerat i vägledningen var upplysningarna ska placeras i årsbokslutet. I BL Bokslut har vi valt att lägga upplysningarna som noter. Vilka upplysningar som ska lämnas till ett årsbokslut enligt det nya regelverket kan du läsa om genom att klicka på knappen Oblig. noter som du hittar under fliken Årsbokslut.

De noter som ska lämnas enligt regelverket finns under fliken Årsbokslut och knapparna Redovisningsprinciper, Balans, Resultat och Övriga. Vill du lämna andra upplysningar än de som krävs enligt regelverket använder du noterna som ligger under knappen Frivilliga. Där hittar du noter (Egen not 1 till 4) med olika layout för att passa olika typer av upplysningar. Vill du exempelvis frivilligt ange förändringen av anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden, årets avskrivning mm rekommenderar vi att du använder Egen not 4 som finns i listan över frivilliga noter.

Du kan även välja att skapa multiplar av en not genom att klicka på knappen Skapa ny i funktionslisten längst upp i dialogen.

För att skapa ett nytt årsbokslut för en samfällighetsförening väljer du företagsformen ideell förening. I guiden väljer du sedan samfällighetsförening i guidesteget för val av uppställningsform.

Redigera fastställelseintyget för aktiebolag (K2)

För att fastställelseintyget ska bli korrekt upprättat vid digital inlämning av årsredovisningar har vi ändrat sättet att justera intyget för aktiebolag som följer K2-reglerna. Det går nu inte att manuellt ändra texten i fastställelseintyget, utan förvalda standardtexter hämtas utifrån resultatdispositionen och hur den är ifylld. När du står i fastställelseintyget och klickar på knappen Redigera i funktionspanelen får du upp en dialog som ska användas om årsstämman inte godkänt styrelsens förslag till resultatdisposition. Du fyller då i vad årsstämmans istället beslutat och texten ändras då i fastställelseintyget.

Förvaltningsberättelsen

I programmet finns varningar och kontroller inbyggda i förvaltningsberättelsens olika delar. Dessa kontroller och varningar visas i respektive avsnitts dialog och för att ta del av dessa måste respektive dialog öppnas. När du går in i dialogerna och klickar på Ok visas den information som finns angiven i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. Mycket av informationen genereras automatiskt eller flyttas med från tidigare år.

Förvaltningsberättelsen består av fyra dialoger, Verksamhet, Eget kapital, Flerårsöversikt och Resultatdisposition. Du öppnar respektive dialog genom att klicka på de olika knapparna i menyavsnittet för förvaltningsberättelsen.

BL Bokslut Besk 2018.2.104

I Flerårsöversikten i förvaltningsberättelsens kunde du under speciella omständigheter förlora vissa nyckeltal avseende tidigare år (ej de två senaste) då du öppnade en fil från föregående år. Detta ledde till att du måste ange dem manuellt. Det är åtgärdat i denna version.

Att ange nyckeltal för det femte året i Flerårsöversikten är inte obligatoriskt (i enlighet med regelverket för K2). Därför kommer just detta år numera inte att årskonverteras då du öppnar från föregående år. Vill du ändå ange nyckeltal för det femte året måste du i dialogen för Flerårsöversikten bocka i rutan Infoga ovanför den femte kolumnen. En förutsättning är också att  tillräckligt många räkenskapsår  angivits under funktionsknappen Räkenskapsår som du hittar högst upp i dialogen.

BL Bokslut Besk 2018.2.103

På ett flertal bokslutsbilagor kan man använda funktionen ”Välj konton” via dess funktionsknapp. Funktionen har i denna version åter aktiverats.

BL Bokslut Besk 2018.2.102

Ordet Negativ i Flerårsöversikten.
Om du har ett negativt nyckeltal i flerårsöversikten kan du nu ersätta själva beloppet med ordet Negativ. Funktionen kan dock inte användas om du avser att skicka in årsredovisningen digitalt eftersom alla nyckeltal då måste anges med belopp.

Ange räkenskapsår i Flerårsöversikten
Räkenskapsåren i flerårsöversikten anges nu alltid automatiskt utifrån de räkenskapsår som finns upplagda för företaget. Normalt görs detta under företagsuppgifterna. I denna version har vi infört en möjlighet att även lägga upp räkenskapsåren även i dialogen för flerårsöversikten. Funktionsknappen Räkenskapsår hittar du i listen med funktionsknappar i dialogen för flerårsöversikten. För att det femte året i flerårsöversikten ska visas måste du ha checkboxen Infoga markerad.

Avrundning automatiskt i resultat- och/eller balansräkningen
På grund av att posterna i resultat- och balansräkningen avrundas kan det i vissa fall uppstå en avrundningsdifferens i resultat- och/eller balansräkningen. För att justera för differensen finns det en avrundningsfunktion i programmet som lägger avrundningsdifferensen i en vald postrad. För att underlätta för dig som användare är denna funktion numera automatiskt aktiverad och eventuell differens förs till förvald rubrik. Vill du ändra den förvalda rubriken hittar du funktionen under Inställningar/Avrundning, när du står i årsredovisningen.

Belopp hämtas automatiskt till Förändringar i eget kapital och Resultatdispositionen.
För att underlätta arbetet med Förändringar i eget kapital har vi infört en ny funktion som innebär att vi automatiskt hämtar beloppen vid årets ingång samt beloppen vid årets utgång från motsvarande postrad i balansräkningen (ersätter funktionen Välj konto). På detta sätt blir de hämtade beloppen alltid desamma som i balansräkningen. Vi visar även i vilka kolumner det finns differenser så du lätt ser i vilken kolumn du ska ange årets förändring. Föregående års resultat kommer nu dessutom att balanseras per automatik. Det görs även en automatisk kontroll för att säkerställa att det redovisade resultatet stämmer med årets resultat i balansräkningen.

En liknande funktion har även införts i Resultatdispositionen där vi hämtar de utgående värdena från postraderna i det fria egna kapitalet automatiskt.

Ovanstående gäller enbart nya filer och K2 aktiebolag samt K2 ekonomiska föreningar. Funktionen är automatiskt aktiverad och går att inaktivera genom att avmarkera checkboxen Hämta belopp automatiskt i respektive dialog.

Ny not för personal löner
Om du vill lämna information om löner och ersättningar frivilligt i not och samtidigt lämna in årsredovisningen digitalt finns nu en ny not avsedd för detta. Den kan endast användas i nya filer. Noten heter Löner och andra ersättningar och finns under notmenyn Frivilliga.

Ny mall för kassaflödesanalys
En ny mall för kassaflödesanalys som är anpassad för digital inlämning finns i denna version.

Digital inlämning och inlämningsförsöket tar för lång tid
Vi har nu vidtagit åtgärder för att underlätta digital inlämning vid låg uppladdningshastighet som kan uppstå när du t ex är uppkopplad via ADSL eller mobil.

Digital inlämning, underlaget sparas
Då du skickar en årsredovisning digitalt skickas i själva verket en fil i formatet iXBRL för inläsning av Bolagsverket. I denna version av programmet sparas en sådan fil också hos den som skickar filen.  Den sparas i mappen C:\…\BL Bokslut besk 2018 Dokument\Digital inlämning (i 2018 års program). Platsen för sparande kan ändras antingen vid installationen av programmet eller via Inställningar/Mappinställningar.

Redigerbara benämningar avseende flerårsöversikten
Nu kan du redigera eller lägga till egna benämningar på nyckeltalen i Flerårsöversikten, det gäller dock inte K2 aktiebolag.

Ny bokföringsbok
Bokföringsboken som kommer med programmet är nu ersatt med upplaga 22 av boken.

BL Bokslut Besk 2018.2.101

Digital inlämning av årsredovisning

I denna version finns en utökad funktionalitet för digital inlämning av årsredovisningar till Bolagsverket för aktiebolag som upprättar enligt K2-regelverket. Det finns nu bland annat möjlighet att ändra benämning på posterna i resultat- och balansräkningen samt på raderna i notupplysningarna. Tänk dock på att den aktuella posten/raden ska läsas maskinellt och innebörden bör därmed vara densamma efter ändringen för att den maskinella läsningen ska bli korrekt.

På grund av den utökade funktionaliteten kommer mallarna för resultat- och balansräkningen att behöva uppdateras. Har företaget en redigerad mall (t ex ändrad kontokoppling) kommer du automatiskt att få en fråga om du vill uppdatera mallen i samband med att filen öppnas i den nya programversionen. Svarar du Ja uppdateras mallen. Svarar du Nej behåller du den redigerade mallen men då måste årsredovisningen skickas till Bolagsverket på papper.

För att lämna årsredovisningen digitalt klickar du på fliken Granska/Lämna in.

Observera att vissa delar ännu inte är anpassade för digital inlämning. Det gäller kassaflödesanalysen, Egen not 3, den frivilliga utökade Personalnoten samt förändringar i ingående eget kapital vid övergång till K2. Dessa kommer att anpassas för digital inlämning i kommande versioner.

Övrigt

Under redovisningsprinciperna anges avskrivningstiden för de materiella och immateriella anläggningstillgångarna per post. Det är nu därför möjligt att ange ett intervall av år (även procent) i tabellen för de olika tillgångsslagen, t ex Inventarier, verktyg och installationer 5-8 år.

Bilaga 2514 innehåller nu ett förtydligande av underlagen till avkastningsskatt gällande svenska kapitalförsäkringar. Avkastningsskatt på svenska kapitalförsäkringar ska endast betalas av livförsäkringsföretag och pensionsstiftelser.

 

BL Bokslut Besk 2018.1.103

Funktionen som ligger under Arkiv, Import/Export, Export till BL Skatt är nu aktiverad.

De optimeringar som gjorts i BL Bokslut 2017 DIÅR finns med i denna version för
att förbereda versionen för det kommande stödet för elektronisk inlämning.

För dig som använder molnet kunde det under vissa omständigheter bli så att om du var inloggad i flera olika årsversioner av programmet och loggade ut i en av dem påverkades även den session som du avsåg att vara inloggad i. Detta är åtgärdat.

Vissa åtgärder är vidtagna för att förbättra funktionaliteten för Förändringar i eget kapital i Förvaltningsberättelsen och Resultatdispositionen.

I Förändringar i eget kapital och Resultatdispositionen går det återigen att redigera benämningar på raderna.

Med anledning av detta bör du kontrollera att rätt värden har konverterats i förvaltningsberättelsen, främst i Förändringar i eget kapital och Resultatdispositionen om du använder funktionen ”Öppna från föregående år”. Det beror på att dessa dialoger har anpassats för digital inlämning och vissa skillnader finns jämfört med föregående år.

 

Årsversion BL Bokslut 2018.1.101

BL Bokslut Besk 2018 är årsversionen som ska användas för årsbokslut och årsredovisningar vars räkenskapsår avslutas under 2018. Versionen innehåller årsuppdateringar av bilagor, procentsatser, statslåneränta m.m.

Om du har gjort årsbokslut/årsredovisning för ett bolag i BL Bokslut Besk 2017 bör du använda funktionen öppna från föregående år när du ska påbörja ett nytt år. Då kommer du att få med mycket av arbetet som du gjorde förra året. Det är basuppgifter, personuppgifter, anläggningsregister, bokslutsbilagor, eventuella ändringar i mallen för årsredovisningen mm.

Har du redan börjat jobba med en bokslutsfil (som avser ett räkenskapsår som avslutas under 2018) i BL Bokslut Besk 2017 och därmed redan skapat nytt räkenskapsår så kan du nu välja att öppna från föregående år men svara nej på frågan om du vill skapa ett nytt räkenskapsår. Då kan du fortsätta med arbetet i Besk 2018.

Digital inlämning av årsredovisning

Detta är första utgåvan av årsversionen och den stöder inte digital inlämning av årsredovisning för aktiebolag som tillämpar K2-regelverket. Nästa version, 2018.2.101, kommer att innehålla funktionen för elektronisk inlämning och dessutom ha stöd för utökad information. Det innebär att du inte kommer att vara begränsad på samma sätt som i 2017 års version som innehöll digital inlämning, exempelvis när det gäller egen text på noter m.m.

Som ett led i ytterligare anpassning till digital inlämning av årsredovisning är nu flertalet av de frivilliga noterna inte valbara, alternativt ligger de under knappen övriga. Du rekommenderas att använda Egen not 1, 2 eller 3 om du frivilligt vill upplysa om något som numer inte är valbart i listorna. De sistnämnda noterna kommer i nästa version att vara anpassade för utökad information i den digitala inlämningen.

Med anledning av detta kommer inte alla noter (tidigare frivilliga) att årskonverteras. Det gäller även noten ställda säkerheter som i vissa fall måste göras om på nytt eftersom notutformningen anpassats för att matcha kraven för digital inlämning.

Export av personuppgifter

Som ett led i att uppfylla den dataskyddsförordning (GDPR) som börjar gälla 25 maj 2018 finns nu en funktion för export av personuppgifter. Enligt GDPR har den registrerade rätt att få tillgång till de personuppgifter som företaget har registrerat om denne. Dessutom kan den registrerade begära att företaget ska rätta eller radera data som finns. Den som har lämnat sina personuppgifter har även i vissa fall rätt att få ut uppgifterna i flyttbar form och använda uppgifterna på annat håll.

Funktionen hittar du under Arkiv, Import/Export, Export personuppgifter.
Den skapar en fil innehållande personuppgifterna för bolaget ifråga som finns lagrade i programmet.

 

För att läsa äldre versionsnytt klicka här »

För att läsa mer om GDPR och BL Bokslut klicka här »