Versionsnytt

I versionsnytt beskrivs de nyheter och justeringar av programmets funktioner som görs i respektive version av programmet.

Klicka på den programversion du använder:

 • BL Bokslut 2020

 • BL Bokslut 2019

 • BL Bokslut 2018

BL Bokslut 2020.2.102

I denna version har vi bland annat justerat funktionen för överföring mellan BL Administration och BL Bokslut samt funktionen för import av sie-fil till en befintlig bokslutsfil. Vi har även lagt in en alternativ redovisningsprincip för redovisning av rabatter på hyror och leasing pga de ekonomiska effekterna av coronaviruset.

Överföring mellan BL Administration och BL Bokslut

För att säkerställa att inte räkenskapsinformation förs över från BL Administration till fel bokslutsfil görs en kontroll av organisationsnumret vid överföringen. Organisationsnumret i bokslutsfilen måste överensstämma med organisationsnumret i valt företag i BL Administration. Saknas organisationsnumret i bokslutsfilen måste den kompletteras med företagets organisationsnummer.

Sie-import till befintlig Bokslutsfil

För att säkerställa att inte fel sie-fil importeras har vi infört en kontroll av organisationsnummer vid importen. Organisationsnumret i den sie-fil som importeras måste överensstämma med organisationsnumret i bokslutsfilen. Saknas organisationsnummer i sie-filen kommer en varning att en kontroll bör göras för att undvika att fel fil importeras till bokslutsfilen.

Hänvisning till BFNAR 2020:1 finns inlagd under redovisningsprinciperna

Bokföringsnämnden har gett ut ett allmänt råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Det allmänna rådet får tillämpas av företag som följer K2- eller K3-reglerna och gäller redovisning av lämnad respektive erhållen rabatt på hyror och leasingavgifter pga de ekonomiska effekterna av coronaviruset.

Väljer företaget att tillämpa det allmänna rådet ska företaget under redovisningsprinciperna ange att de har valt att tillämpa det allmänna rådet BFNAR 2020:1, Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset, har tillämpats. En hänvisning till det allmänna rådet finns nu valbar under Redovisningsprinciperna i samtliga K2- och K3-ingångarna.

Det allmänna rådet kan du läsa på BFN:s hemsida https://www.bfn.se/nya-allmanna-rad-vissa-redovisningsfragor-med-anledning-av-coronaviruset/

Ökad säkerhet i molnet

Det är inte längre möjligt att gå runt varningen och öppna en fil som är sparad i molnet och används av en annan användare. Tidigare gick det att öppna filen efter att en varning hade visats.

En fil kan dock bli låst av en annan användare om programmet stängs ner pga ett fel. Har filen blivit låst av dig själv går det att öppna filen efter att en varning har visats. Har filen felaktigt blivit låst av en annan användare kan du få hjälp av supporten att låsa upp filen efter att ni har konstaterat att ingen annan faktiskt använder filen.

Rex-rapport med analys

När ett bokslut öppnades från föregående år och innehöll en Rex-rapport kunde programmet stängas ner. Det problemet är nu åtgärdat.

 

Version BLB Besk 2020.2.101

I version BL Bokslut 2020.2.101 har vi bland annat lagt till en flik för kontroller av innehållet i årsredovisningen/årsbokslutet för företag som upprättar årsredovisningen eller årsbokslut enligt K2-reglerna. Kontroller fanns tidigare enbart för aktiebolag som upprättade årsredovisning enligt K2. Vi har även gjort några mindre justeringar i funktionerna för digital inlämning och digital signering.

Kontroller

Nu finns det en flik för kontroller i samtliga K2-ingångar, både för årsbokslut och årsredovisning. Under fliken kontroller finns det en dynamisk lista. I listan visas resultatet av de kontroller som har gjorts av årsredovisningens/årsbokslutets innehåll. Eventuella fel bör åtgärdas innan årsredovisningen/årsbokslutet undertecknas. Kontrollerna visas i forma av länkar som är klickbara. När du klickar på en varningslänk så förflyttas du till det ställe felet bör åtgärdas. När felet är åtgärdat så försvinner kontrollen från listan.

Digital signering

Funktionen för digital signering har justerats så att det nu går att ange aktuell dags datum som sista signeringsdag. Vi har även lagt in en funktion som tar bort blanksteg som anges av misstag före och/eller efter e-postadressen till den som ska signera dokumentet.

Underskrifter i avskriften vid digital inlämning

Vid digital inlämning skickas en avskrift av årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Vi har nu gjort så att avskriften av företrädarnas signaturer blir kursiv för att skilja den från namnförtydligandet.

Felmeddelande vid digital inlämning

Det är inte möjligt att skicka in en årsredovisning digitalt till Bolagsverket för aktiebolag som är under likvidation eller i konkurs. Vi har nu lagt in felmeddelanden som meddelar detta om man försöker att skicka in en årsredovisning digitalt för ett bolag under avveckling.

Programstöd och faktastöd

För att både programstöd och faktastöd ska vara väldigt lättillgängligt under arbetets gång har vi lagt länkar till stöden i vänster list. Under programstöd finns en mängd filmade guider, manual m.m. Under programstöd hittar du en välfylld faktabank, dokumentmallar och två e-böcker som kan vara till hjälp vid upprättande av bokslut och årsredovisning. Dessa stöd finns även under fliken Hjälp.

Konton/saldon byter namn till Importerade saldon

Vid import av redovisningen (sie-fil) kan man se vilka konton och belopp som har importerats under funktionen Importerade saldon. Funktionen kallades tidigare Konton/saldon. Beloppen som visas i tabellen är de värden som har importerats eller manuellt registrerats i tabellen. Beloppen påverkas inte av eventuella bokslutsverifikat som upprättas i programmet.

Uppdatera sru-koder

Funktionen för att uppdatera alla sru-koder som återfinns under Importerade saldon (tidigare konton/saldon) har nu korrigerats. Koderna kunde tidigare raderas när de uppdaterades.

 

Version BLB Besk 2020.1.102

I denna version av BL Bokslut har vi bland annat infört en möjlighet att skicka årsredovisningar, årsbokslut samt protokoll för elektronisk signering. Signeringen görs via en integration mot Verified. Det innebär att du kan arbeta helt digitalt med företagets årsredovisningar.

Digital signering

Enligt årsredovisningslagen är det möjligt att signera årsredovisningen elektroniskt med en så kallad avancerad elektronisk underskrift. Originalårsredovisningen blir i detta fall upprättad helt elektroniskt. Det elektroniska originalet ska precis som ett pappersoriginal arkiveras i minst 7 år enligt bokföringslagen. En avskrift av den elektroniska årsredovisningen kan sedan lämnas in digitalt till Bolagsverket (fliken Digital inlämning).

Du kan nu via BL Bokslut bjuda in företrädarna för ett företag att signera årsredovisningen/årsbokslutet samt eventuellt årsstämmoprotokoll elektroniskt via en integration mot Verified. Du kan använda dina befintliga inloggningsuppgifter hos Verified eller skapa ett abonnemang i BL Bokslut.

Digital signering av årsredovisning m.m.

För att signera en årsredovisning elektroniskt går du till fliken Digital signering och väljer Kom igång.

Har du redan ett konto hos Verified loggar du in på det genom att här ange E-post och lösenord. För att skapa ett konto klickar du på länken i den inloggningsruta som visas när du klickat på knappen Kom igång.

När du har loggat in går du vidare genom att klicka på knappen Skicka dokument. Då visas fliken Digital signering. Du börjar med att komplettera personuppgifterna för de personer som ska signera dokumentet. Du måste ange personnummer och e-postadress samt mobilnummer om avisering ska ske via sms. Personnummer krävs för att företrädarna ska kunna signera dokumentet med BankID.

Du kan välja om aviseringen ska ske via sms eller via e-post samt vilket språk som ska vara förvalt i signeringstjänsten. Du måste även ange när dokumentet senast ska vara signerat samt vilket dokument som ska skickas för signering. För att skicka dokumentet för signering klickar du på knappen Skicka dokument (se nedan),

 

Innan dokumentet skickas visas en dialog (se nedan) med det dokument som ska skickas för signering samt de angivna personuppgifterna. Det är även möjligt att förhandsgranska dokumentet innan det slutligen går iväg för signering samt skriva ett meddelande till de som ska signera. Meddelandet visas i sms:et eller e-postmeddelandet beroende på vilket aviseringssätt du har valt.

Direkt när dokumentet skickats får mottagarna ett sms eller ett e-postmeddelande med en länk till det dokument som ska signeras. De loggar in med BankID, får tillgång till dokumentet och kan granska det innan det signeras med BankID.

När samtliga har signerat dokumentet får du ett e-postmeddelande med en länk till det signerade dokumentet. Du loggar in med BankID för att ladda ner dokumentet.

Vill du kontrollera status för dokumentet eller göra någon justering, t ex ändra sista dag för signering eller e-postadress till en mottagare, klickar du på knappen Hantera dokument under menyn Digital signering,

När du klickar på knappen Hantera dokument öppnas en extern webbsida där du ser din dashboard hos Verified och kan genomföra eventuella ändringar.

Nya upplagor

Nu har vi lagt in de nya upplagorna av böckerna Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) och Bokföring i programmet. Du hittar dem i vänsterlisten under böcker eller under hjälpmenyn,

 

Version BLB Besk 2020.1.101

I årsversionen 2020 av BL Bokslut har vi uppdaterat bilagor mm till de regler som gäller för räkenskapsår som avslutas under 2020.

Kontrollera verifikationer

Nu finns det en funktion för att kontrollera verifikationerna i Balans & resultat. Vill du ha tillgång till samtliga verifikationer via BL Bokslut ska du importera en SIE-fil i formatet SIE4 (skapas i ditt bokföringsprogram). För att komma till Balans & Resultat väljer du Årsredovisning längst upp i menyn. Sedan klickar du på funktionsknappen Balans & Resultat.

I den dialog som visas när du har klickat på H kan du sedan välja Verifikationer längst ner till höger.

När du klickar på knappen Verifikationer öppnas en dialog där du ser en lista med samtliga verifikationer. I listan kan du markera den verifikation du vill kontrollera. Du kan via knappen Sök välja att visa ett urval av verifikationer. Du kan söka på en viss period, kontonummer, belopp eller verifikationstext. Du kan även göra en kombinerad sökning där du väljer fler sökkriterier. Via denna dialog kan du även visa huvudboken för ett konto i den markerade verifikationen.

Årsstämmoprotokoll och föreningsstämmoprotokoll

Det finns nu en möjlighet att stänga av den automatiska hämtningen som görs till vissa paragrafer i protokollen. När automatiken är avslagen går det att redigera protokollet fritt. Observera att eventuella justeringar som du gör som påverkar belopp eller personuppgifter inte hämtas till protokollet så länge automatiken är avslagen. Det går dock att när som helst slå på automatiken igen och då kommer vissa paragrafer att återställas och belopp och personuppgifter att hämtas.

För att redigera protokollet klickar du på knappen Redigera i funktionspanelen som visas när du står på fliken Föreningsstämmoprotokoll/årsstämmoprotokoll.

I redigeringsläget kan du sedan stänga av automatiken genom att ta bort bocken i rutan Automatisk hämtning. Vill du slå på automatiken sätter du en bock i rutan igen. Vill du återställa texterna i protokollet till de ursprungliga klickar du på knappen Återställ så slås automatiken på och texterna återställs.

 

BL Bokslut 2019.3.109

I denna version har vi justerat funktionen för överföring mellan BL Administration och BL Bokslut samt funktionen för import av sie-fil till en befintlig bokslutsfil.

Överföring mellan BL Administration och BL Bokslut

För att säkerställa att inte räkenskapsinformation förs över från BL Administration till fel bokslutsfil görs en kontroll av organisationsnumret vid överföringen. Organisationsnumret i bokslutsfilen måste överensstämma med organisationsnumret i valt företag i BL Administration. Saknas organisationsnumret i bokslutsfilen måste den kompletteras med företagets organisationsnummer.

Sie-import till befintlig Bokslutsfil

För att säkerställa att inte fel sie-fil importeras har vi infört en kontroll av organisationsnummer vid importen. Organisationsnumret i den sie-fil som importeras måste överensstämma med organisationsnumret i bokslutsfilen. Saknas organisationsnummer i sie-filen kommer en varning att en kontroll bör göras för att undvika att fel fil importeras till bokslutsfilen.

Version BLB Besk 2019.3.108

I version BL Bokslut 2019.3.108 har vi bland annat gjort några mindre justeringar i funktionerna för digital signering och digital inlämning.

Digital signering

Funktionen för digital signering har justerats så att det nu går att ange aktuell dags datum som sista signeringsdag. Vi har även lagt in en funktion som tar bort blanksteg som anges av misstag före och/eller efter e-postadressen till den som ska signera dokumentet.

Underskrifter i avskriften vid digital inlämning

Vid digital inlämning skickas en avskrift av årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Vi har nu gjort så att avskriften av företrädarnas signaturer blir kursiv för att skilja den från namnförtydligandet.

Felmeddelande vid digital inlämning

Det är inte möjligt att skicka in en årsredovisning digitalt till Bolagsverket för aktiebolag som är under likvidation eller i konkurs. Vi har nu lagt in felmeddelanden som meddelar detta om man försöker att skicka in en årsredovisning digitalt för ett bolag under avveckling.

Programstöd och faktastöd

För att både programstöd och faktastöd ska vara väldigt lättillgängligt under arbetets gång har vi lagt länkar till stöden i vänster list. Under programstöd finns en mängd filmade guider, manual m.m. Under programstöd hittar du en välfylld faktabank, dokumentmallar och två e-böcker som kan vara till hjälp vid upprättande av bokslut och årsredovisning. Dessa stöd finns även under fliken Hjälp.

Konton/saldon byter namn till Importerade saldon

Vid import av redovisningen (sie-fil) kan man se vilka konton och belopp som har importerats under funktionen Importerade saldon. Funktionen kallades tidigare Konton/saldon. Beloppen som visas i tabellen är de värden som har importerats eller manuellt registrerats i tabellen. Beloppen påverkas inte av eventuella bokslutsverifikat som upprättas i programmet.

 

Version BLB Besk 2019.3.107

I denna version av BL Bokslut har vi bland annat korrigerat konverteringen av underskott från bilaga 2510 i BL Bokslut 2018 till bilaga 2512 i BL Bokslut 2019. Vi har även korrigerat beräkningen av schablonräntan på periodiseringsfonder på bilaga 2510 sidan 2 och bilaga 2110 som finns i ingångarna för ideell förening och stiftelser.

Version BLB Besk 2019.3.106

I denna version av BL Bokslut har vi bland annat uppdaterat SRU-tabellerna som används vid överföringen till BL Skatt samt några andra mindre förbättringar.

Version BLB Besk 2019.3.105

I denna version av BL Bokslut har vi bland annat infört en möjlighet att skicka årsredovisningar, årsbokslut samt protokoll för elektronisk signering. Signeringen görs via en integration mot Verified. Det innebär att du kan arbeta helt digitalt med företagets årsredovisningar.

Digital signering

Enligt årsredovisningslagen är det möjligt att signera årsredovisningen elektroniskt med en så kallad avancerad elektronisk underskrift. Originalårsredovisningen blir i detta fall upprättad helt elektroniskt. Det elektroniska originalet ska precis som ett pappersoriginal arkiveras i minst 7 år enligt bokföringslagen. En avskrift av den elektroniska årsredovisningen kan sedan lämnas in digitalt till Bolagsverket (fliken Digital inlämning).

Du kan nu via BL Bokslut bjuda in företrädarna för ett företag att signera årsredovisningen/årsbokslutet samt eventuellt årsstämmoprotokoll elektroniskt via en integration mot Verified. Du kan använda dina befintliga inloggningsuppgifter hos Verified eller skapa ett abonnemang i BL Bokslut.

Digital signering av årsredovisning m.m.

För att signera en årsredovisning elektroniskt går du till fliken Digital signering och väljer Kom igång.

Har du redan ett konto hos Verified loggar du in på det genom att här ange E-post och lösenord. För att skapa ett konto klickar du på länken i den inloggningsruta som visas när du klickat på knappen Kom igång.

När du har loggat in går du vidare genom att klicka på knappen Skicka dokument. Då visas fliken Digital signering. Du börjar med att komplettera personuppgifterna för de personer som ska signera dokumentet. Du måste ange personnummer och e-postadress samt mobilnummer om avisering ska ske via sms. Personnummer krävs för att företrädarna ska kunna signera dokumentet med BankID.

Du kan välja om aviseringen ska ske via sms eller via e-post samt vilket språk som ska vara förvalt i signeringstjänsten. Du måste även ange när dokumentet senast ska vara signerat samt vilket dokument som ska skickas för signering. För att skicka dokumentet för signering klickar du på knappen Skicka dokument (se nedan),

Innan dokumentet skickas visas en dialog (se nedan) med det dokument som ska skickas för signering samt de angivna personuppgifterna. Det är även möjligt att förhandsgranska dokumentet innan det slutligen går iväg för signering samt skriva ett meddelande till de som ska signera. Meddelandet visas i sms:et eller e-postmeddelandet beroende på vilket aviseringssätt du har valt.

Direkt när dokumentet skickats får mottagarna ett sms eller ett e-postmeddelande med en länk till det dokument som ska signeras. De loggar in med BankID, får tillgång till dokumentet och kan granska det innan det signeras med BankID.

När samtliga har signerat dokumentet får du ett e-postmeddelande med en länk till det signerade dokumentet. Du loggar in med BankID för att ladda ner dokumentet.

Vill du kontrollera status för dokumentet eller göra någon justering, t ex ändra sista dag för signering eller e-postadress till en mottagare, klickar du på knappen Hantera dokument under menyn Digital signering,

När du klickar på knappen Hantera dokument öppnas en extern webbsida där du ser din dashboard hos Verified och kan genomföra eventuella ändringar.

Nya upplagor

Nu har vi lagt in de nya upplagorna av böckerna Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) och Bokföring i programmet. Du hittar dem i vänsterlisten under böcker eller under hjälpmenyn,

 

Version BLB Besk 2019.3.104

I denna version av BL Bokslut har vi bland annat justerat funktionen för att infoga dokument och för att skapa en pdf med bokslutsbilagor inklusive infogade dokument.

Infoga dokument samt senast valda mapp

Vi har nu förbättrat funktionen för att infoga dokument. Det är nu möjligt att markera flera dokument och ladda upp dem vid samma tillfälle. Vi har även justerat så programmet kommer ihåg senast valda mapp. Observera att om du infogar många dokument på samma gång och/eller jobbar via fjärranslutning kan det leda till att uppladdningen går långsamt.

Infogade pdf-filer komprimeras för att underlätta utskrift

Vi har infört en funktion som komprimerar (minskar storleken) på filer som infogas i programmet. Orsaken till att vi inför denna funktion är att stora filer kan orsaka problem vid utskrift till pdf av bokslutsbilagor samt infogade dokument.

Vid skapandet av utskriften används RAM-minnet (arbetsminnet) på din dator. Räcker inte detta till kan programmet få problem med att skapa utskriften.

Infogar du en stor mängd filer i programmet kan det krävas mer RAM-minne för att programmet ska kunna hantera utskriften av de infogade dokumenten.

Programmet kräver minst 4 GB RAM men vi rekommenderar att du använder en dator med 8 GB RAM för att programmet ska fungera bra.

Bilaga 2512

Vi har lagt in ett antal konton för icke avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter. För att kontona ska visas i blanketten måste du ta bort den gamla bilagan och sedan infoga den nya igen.

 

.si-filer

Vid import av sie-filer har vi infört ett val att även visa filer med ändelsen .si. Det går att välja genom att sätta en bock i rutan Visa .si-filer. Observera att normalt visas de sie-filer som är skapade för att importeras i ett bokslutsprogram default. Dessa filer har ändelsen .se.

Version BLB Besk 2019.3.103

I denna version av BL Bokslut har vi bland annat justerat funktionen för att lämna in en årsredovisning digitalt för företag med vald revisor. Vi har även infört en möjlighet att hämta registrerade företagsuppgifter för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Vi har också justerat utskriften till pdf av bokslutsbilagor inklusive infogade dokument så att filen som skapas blir indexerad.

Digital inlämning med revisionsberättelse

Det finns numera två alternativa sätt att lämna in en årsredovisning med revisionsberättelse digitalt:

 • Årsredovisning och revisionsberättelsen laddas upp i en fil från BL Bokslut
 • Årsredovisningen och revisionsberättelsen laddas upp var för sig från två separata programvaror. Årsredovisningen laddas då upp från BL Bokslut och revisionsberättelsen från revisorns programvara.

Oavsett om årsredovisningen och revisionsberättelsen laddas upp för signering i Bolagsverkets tjänst för digital inlämning som en fil eller som två separata filer, ska en företrädare för bolaget logga in i tjänsten och signera fastställelseintyget. Vid signeringen kommer företrädaren att kunna granska både årsredovisningen och revisionsberättelsen.

För att revisionsberättelsen ska kunna lämnas som separat fil måste revisorn ha en programvara som stöder digital inlämning av revisionsberättelsen. Du måste därför stämma av med revisorn att hen har en programvara som stöder digital inlämning. Exempel på programvaror som stöder digital inlämning av revisionsberättelse som separat fil är Hogia, Briljant och E-revisor.

Om årsredovisningen och revisionsberättelsen skickas in som två separata filer skickas signeringsmailet till företrädaren för bolaget i samband med att årsredovisningen laddas upp i tjänsten för digital inlämning. Det innebär att revisionsberättelsen bör laddas upp först så den finns i tjänsten när företrädaren loggar in för att signera fastställelseintyget.

I BL Bokslut skickas revisionsberättelsen i samma fil som årsredovisningen om en revisionsberättelse finns infogad under fliken Årsredovisningen/Övriga dokument. Finns det bara en revisor upplagd under personuppgifterna och ingen infogad revisionsberättelse förutsätter programmet att revisionsberättelsen skickas som separat fil från annan programvara. Under fliken Digital inlämning av årsredovisningen ser du hur revisionsberättelsen är tänkt att lämnas utifrån innehållet i filen. Bilden nedan visar hur det ser ut när revisionsberättelsen ska lämnas som separat fil.

Hämta/kontrollera företagsuppgifter

Det finns nu en funktion för att hämta/kontrollera företagsuppgifter. Möjligheten är införd för aktiebolag och ekonomiska föreningar. För att hämta/kontrollera företagsuppgifter går du till fliken Basuppgifter och väljer Företagsuppgifter. Uppgifterna visas när du klickar på knappen som finns högst upp till höger i dialogen (se nedan).

 

När du klickar på knappen för att hämta/kontrollera företagsuppgifterna öppnas en dialog (se bild nedan) som visar uppgifter om registrerat företagsnamn, adress, säte och registreringsdag. För aktiebolag visas även registrerat aktiekapital.

Du kan välja att hämta och automatiskt fylla i registrerat företagsnamn, adress och säte. Övrig information visas endast i dialogen. Klicka på avbryt om du inte vill fylla i några uppgifter automatiskt.

Infogade dokument

Vi har nu infört stöd för att infoga dokument i formaten JPEG och TXT. Det innebär att du kan infoga dokument i formaten Excel, Word, PDF, TXT, JPG, JPEG och PNG.

Utskrift till pdf av infogade dokument

Vi har även justerat i funktionen för att skriva ut bokslutsbilagor inklusive infogade dokument till pdf. Den pdf-fil som skapas blir nu indexerad. Det innebär att du kan klicka på de olika dokumenten som är infogade i filen. Ser du inte listen med indexet så klicka på bokmärket i vänster list (se röd pil).

När du väljer dokumenten som du vill skriva ut placeras de i pdf-filen i den ordning du har valt att skriva ut dokumenten i utskriftshanteraren (se bild nedan). Exemplet ovan är skapat utifrån nedanstående val i utskriftshanteraren.

 

 

 

 

 

Version BLB Besk 2019.3.102

I denna version av BL Bokslut har bland annat förbättrat exportfunktionen mellan BL Bokslut och BL Skatt.

Export till BL Skatt

Vi har nu förbättrat exportfunktionen till BL Skatt. Upprättar du en årsredovisning för ett aktiebolag eller för en ekonomisk förening i K2 kan du sedan tidigare välja att föra över beloppen i resultat- och balansräkningen till räkenskapsschemat (R2) enligt årsredovisningen. Denna funktion har nu förbättrats så eventuell öresavrundning som har gjorts i årsredovisningen följer med till räkenskapsschemat. VI har även infört en funktion så du kan föra över de skattemässiga justeringar av resultatet som har gjorts i bilaga 2512 Inkomstskatt till INK2 S för aktiebolag och ekonomiska föreningar som upprättar årsredovisning enligt K2.

För att överföringen av bilaga 2512 ska fungera måste du ha installerat version 2019.4.102 av BL Skatt.

I en kommande version kommer vi även att införa en möjlighet att föra över de skattemässiga justeringar som har gjorts på bilaga 2512 Inkomstskatt även för företag som upprättar årsredovisning enligt K3.

Vi har även förbättrat överföringen av företagsuppgifter mellan BL Bokslut och BL Skatt. Nu går samtliga företagsuppgifter samt byråstödsnyckeln över vid exporten.

Bilagorna 1400 och B6J Lager i jordbruk

Bilagorna för beräkning av lager av djur i jordbruk (1400 samt B6J) har uppdaterats enligt SKVFS 2019:23. Du får automatiskt de nya värdena om du öppnar en fil från föregående år eller tar fram en ny bilaga. Har du redan bilaga 1400 eller B6J kan du välja att ta bort den gamla och skapa en ny så får du de nya uppdaterade värdena.

Version BLB Besk 2019.3.101

I denna version har vi inför en möjlighet att infoga dokument i anslutning till bokslutsbilagorna. Möjligheten att infoga dokument finns för filer som lagras i molnet.  Vi har även gjort vissa anpassningar i förvaltningsberättelsen för digital inlämning med mera.

Ny sidopanel

I ansluten till bilagorna finns de nu en panel till vänster där vi visar status för bilagan, infogade dokument samt status för kontrollbilagan.

Statusen visas i form av olika symboler. Informationen angående statusen visas när du för muspekaren över aktuell symbol. I bilden nedan förs muspekaren över varningstriangeln och då visas information om att det finns en differens mellan kontosaldot och summa bilaga.

Symbolen för klar visas när du manuellt sätter en bock i rutan Klar längst uppe till höger på själva bilagan.

Klickar du på länken under rubriken Kontrollbilaga öppnas dialogen för kontrollbilagan. För kontrollbilagan kan statusen Ej upprättad, Påbörjad samt Klar visas. Statusen Klar visas när du har markerat att kontrollbilagan är klar högst uppe till höger i själva  kontrollbilagan.

Infoga dokument

Det finns nu en möjlighet att infoga digitala dokument i anslutning till en bilaga eller som fristående dokument. Möjligheten att infoga dokument är aktiverad för filer som lagras i molnet.  Det är möjligt att infoga dokument i formaten Excel, Word, PDF, JPG och PNG. De flesta användarna av BL Bokslut har möjlighet till molnlagring i sina abonnemang vilket innebär att det går att koppla på tjänsten utan extra kostnad. Vill du lägga till tjänsten för molnlagring maila till info@bjornlunden.se.

Se en film:

För att infoga ett dokument i anslutning till en bilaga klickar du på Infoga dokument i panelen till vänster om bilagan.  Det är möjligt att infoga flera dokument i olika format till samma bilaga.

Vill du öppna det infogade dokumentet klickar du på länken eller högerklickar på länken till det infogade dokumentet. Du kan också ta bort ett infogat dokument eller hämta det för att öppna det lokalt på din dator.

Vill du infoga ett fristående dokument går du till bilagehanteraren och markerar bubblan Dokument i trädet. Du klickar sedan på Infoga dokument i funktionspanelen. När dokumentet är infogat visas det under bubblan Dokument. Där kan du även se de dokument som finns infogade till de olika bilagorna. Du ser även till vilken bilaga ett visst dokument är kopplat.

Utskrift av bilagor och infogade dokument

Det är möjligt att skriva ut bokslutsbilagorna och infogade dokument till pdf-format oavsett vilket av de tillåtna format som det infogade dokumentet har. Vid utskrift konverteras det infogade dokumentet till pdf-format. För att skriva ut går du till Utskriftshanteraren som du hittar under utskriftssymbolen högst upp till vänster i programmet eller under Arkiv. Funktionen för att skapa en utskrift i PDF-format av bokslutsbilagorna inklusive de infogade dokumenten stöds av operativsystem från Windows 10.

När dialogen för utskrifter öppnas klickar du på Bilagor. Under utskriftsalternativ för bilagor väljer du Alla bokslutsbilagor inklusive bifogade dokument. De infogade dokumenten placeras i pdf-filen efter den bilagan som de är infogade till. Har du infogat fristående bilagor visas de sist i pdf-filen.

Export av infogade dokument

Det finns en möjlighet att exportera samtliga dokument som har infogats till en fil. Då väljer du  Arkiv/Import Export och Exportera infogade dokument. De infogade dokumenten som exporteras till en mapp med företagets organisationsnummer som ligger under C:\Users\Public\Documents\BL Bokslut\BL Bokslut besk 2019 Dokument\Infogade dokument

Förvaltningsberättelsen

I dialogen för eget kapital och resultatdispositionen har vi default infört en låsning av textfälten i ingången för K2 aktiebolag. Orsaken till det är att den information som lämnas digital till Bolagsverket ska bli korrekt. Varje beloppsfällt har en kod vid digital inlämning och använder man fälten till något annat än vad de är avsedda till blir informationen fel när den läses maskinellt.

Det är möjligt att låsa upp fälten för att redigera texterna. Det gör du via funktionen Lås upp som du hittar i dialogernas funktionslist.

Transportsummor

När du har flera bilagor av samma sort (te x 1510B och 2440B) som är kopplade till samma kontonummer kan man använda sig av funktionen Hämta transportsummor. När funktionen är aktiverad summeras bilagorna tillsammans och en transportsumma visas på de bilagorna som ingår i serien. Vi har justerat funktionen så endast den sista sidan i en serie med transportsummor stäms av och visar eventuell differens. När den sista bilagan i serien stämmer och klarmarkeras så klarmarkeras samtliga bilagor i serien.

 

Version BLB Besk 2019.2.103

I denna version har vi gjort en optimering mot vårt byråstödsprogram, BL Byråstöd. Vi har även gjort en justering i funktionen för att visa status på digitalt inlämnade årsredovisningar.

Version BLB Besk 2019.2.102

I denna version har vi justerat funktionen för att visa status för digitalt inlämnade årsredovisningar. Nu ändras statusen från Uppladdad till Inkommen på ett korrekt sätt.

Version BLB Besk 2019.2.101

I denna version av BL Bokslut har vi infört flera nya funktioner, t ex funktioner för att se status för digitalt inlämnade årsredovisningar och validera årsredovisningen mot Bolagsverkets system för digital inlämning.

Digital inlämning – Statusuppdateringar

Det finns nu en ny funktion i BL Bokslut för att se status på digitalt inlämnade årsredovisningar. Via dialogen Status för digitalt inlämnade årsredovisningar kan du fortlöpande ha kontroll över i vilket skede av handläggningen årsredovisningen befinner sig hos Bolagsverket. Statusarna visas i en separat dialog som du öppnar via funktionsknappen Status inlämning (se bild nedan). För att statusarna ska kunna visas för digitalt inlämnade årsredovisningar måste filerna ligger lagrade i molnet. De flesta användarna av BL Bokslut har möjlighet till molnlagring i sina abonnemang vilket innebär att det går att koppla på tjänsten utan extra kostnad. Vill du lägga till tjänsten för molnlagring maila till info@bjornlunden.se

Du kan se följande status för en årsredovisning:

 • Uppladdad =Årsredovisningen har laddats upp till eget utrymme för signering av fastställelseintyg
 • Inkommen = Fastställelseintyget har signerats och årsredovisningen har kommit in till Bolagsverket
 • Registrerad = Årsredovisningen är registrerad av Bolagsverket
 • Föreläggande = Bolagsverket har skickat föreläggande angående årsredovisningen till bolaget.
 • Komplettering = Kompletteringen angående årsredovisningen har inkommit till Bolagsverket
 • Ej registreringsbar = Ärendet avslutat utan att årsredovisningen har registrerats.

Digital inlämning – Validering av årsredovisningen

Vi har även infört en ny funktion under fliken Kontroller där årsredovisningen kan kontrolleras mot Bolagsverkets funktion för digital inlämning. Kontrollen görs när övriga kontroller som visas är åtgärdade. Kontrollen mot Bolagsverket görs när du klickar på knappen Bolagsverket (se nedan). Då genomförs en kontroll av den fil som ska laddas upp till Bolagsverket. Observera att det inte görs någon fullständig kontroll av årsredovisningens innehåll utan endast en kontroll mot den information som finns registrerad hos Bolagsverket.

De brister som upptäckts vid kontrollen visas i rutan under knappen (se ovan). För att åtgärda problemet klickar du på den blå länken. När du har klickat på länken försvinner kontrollen. När samtliga kontroller som genererats är åtgärdade genomför du kontrollen en ytterligare gång för att se att felen har åtgärdats korrekt. Kontrollen mot Bolagsverket kan genomföras valfritt antal gånger.

Hämta företagets företrädare

Det finns också nu en funktion för att hämta personuppgifter för företagets företrädare, dvs uppgifter om VD, styrelseledamöter och revisor. Möjligheten att hämta företrädare är införda för aktiebolag och ekonomiska föreningar. För att hämta uppgifter om företagets företrädare går du till fliken Basuppgifter och väljer Personuppgifter. Uppgifterna hämtas när du klickar på knappen som finns högst upp till höger i dialogen (se nedan)

När du klickar på knappen för att hämta personuppgifterna öppnas en dialog som visar företagets företrädare. Finns inga personuppgifter upplagda väljer du att hämta alla genom att sätta en bock i rutan Hämta. Finns det redan personuppgifter upplagda kan du komplettera dessa genom att markera de personer du vill lägga till i personuppgifterna.

Ny funktionsknapp för förvaltningsberättelsen

Funktionsknappen för förvaltningsberättelsen har fått en ny utformning. Tidigare låg varje del av förvaltningsberättelsen som en egen funktionsknapp. Nu ligger de olika delarna under funktionsknappen Förvaltningsberättelse.

När du klickar på knappen fälls en dropplist ut där du kan välja vilken del av förvaltningsberättelsen som du vill arbeta med. I övrigt är alla funktioner för förvaltningsberättelsen desamma.

 

Version BLB Besk 2019.1.106

I denna version har vi rättat ett problem som innebär att bilaga 1209 och bilaga 1009 kunde räknas om när bilaga 1201 alt 1001 klarmarkerades. Problemet uppstod när manuella justeringar hade gjorts av avskrivningarna i anläggningsregistret.

Version BLB Besk 2019.1.105

I denna version har vi bland annat gjort en anpassning till den uppdatering som gjordes av Windows 10 under sommaren som kunde orsaka att programmet stängdes ner. Vi har även infört en funktion så det framgår i filen vid vilken tidpunkt som en digitalt inlämna årsredovisning laddades upp till eget utrymme för signering av fastställelseintyget.

Windows uppdatering orsakade problem

Under sommaren genomfördes en större uppdatering av Windows 10. Denna uppdatering medförda att vissa tabeller i BL Bokslut blev instabila vilket medförde att programmet kunde stängas ner när rader raderades exempelvis i verifikatet och i konto/saldo-registreringen. Detta är nu åtgärdat.

Digital inlämning av årsredovisningen

Vi har infört en ny statusfunktion under fliken Digital inlämning som visar vid vilken tidpunkt årsredovisningen laddades upp till eget utrymme för signering av fastställelseintyget. Statusen sätts i samband med att årsredovisningen laddas upp till eget utrymme. Laddas samma årsredovisning upp mer än en gång visas tidpunkten för den senaste uppladdade årsredovisningen.

I kommande version av BL Bokslut kommer det bli möjligt att följa årsredovisningens status hos Bolagsverket fram till att årsredovisningen registreras. Den möjligheten kommer att införas för filer som ligger i molnet.

Bilaga 2512, Inkomstskatt

När det gäller företaget inkomstskatt så kan den bokföras direkt mot konto 2510, Skatteskulder eller mot underkontot 2512, Inkomstskatt. Vill man stämma av bilaga 2512 mot ett kontosaldo bör man använda konto 2512. Bokför man inkomstskatten direkt mot konto 2510 kan man välja att lämna fältet för konto tomt på bilaga 2512. I denna version har vi infört en möjlighet att klarmarkera bilaga 2512 så den blir grön även om kontofältet lämnas tomt. Detsamma gäller bilaga 2513, Fastighetsskatt.

Mindre justeringar

Vi har även justerat mindre problem i noterna och vid utskrift av årsredovisningen.

 

BL Bokslut Besk 2019.1.103/104

I version BL bokslut 2019.1.103/104 har vi infört flera kontrollfunktioner för att underlätta arbetet med årsredovisningen. Bland annat så finns det en differenskontroll i noterna till anläggningstillgångarna för företag som upprättar årsredovisningen enligt K2. För aktiebolag som upprättar årsredovisning finns även en ny flik för kontroller av årsredovisningens innehåll.

Komplettera noter

Vi har nu förbättrat funktionen för att skapa rätt noter enligt lag och regelverket K2-årsredovisning. Vi rekommenderar därför att du använder funktionen för att skapa noter automatiskt. Funktionen hittar du under menyn för årsredovisningen (se bilden nedan)

Du kan välja att skapa helt nya noter eller komplettera de redan uppskapade noterna. Du kan därför lätt kontrollera om du saknar någon not till årsredovisningen. Vill du komplettera med saknade noter väljer du alternativet Behålla nuvarande noter samt komplettera nuvarande noter. Du kan även välja att skapa redovisningsprinciper och om du vill ha kontokopplingar i de nyskapade noterna.

Ny differenskontroll i noterna för anläggningstillgångarna i K2

Vi har infört en differenskontroll i samtliga noter till anläggningstillgångarna för företag som upprättar årsredovisning enligt K2. Kontrollerna ligger på den utökade fliken där redovisat värde i noten ska stämma överens med värdet på posten i balansräkningen. För att kontrollerna ska fungera krävs det att rätt not används till rätt post i balansräkningen, dvs att noten Byggnader och mark kopplas till raden Byggnader och mark i balansräkningen. Detta har vi utvecklat ett stöd för i denna version av programmet.

I det nedanstående exemplet visas noten Inventarier, verktyg och installationer. Längst ner i noten visas differenskontrollen. Notens summa jämförs med posten Inventarier, verktyg och installationer i balansräkningen. Det redovisade värdet för föregående år stämmer med värdet i balansräkningen men för innevarande år finns det en differens på 100 000 kr. När felet är åtgärdat försvinner den röda texten.

Differenskontrollen visas även under fliken Kontroller för aktiebolag som upprättar årsredovisning enligt K2 (se nedan).

 

Nytt utseende på vissa flikar

Flikarna Bokslutsbilagor, Årsredovisning och övriga dokument m.fl. har fått ett nytt utseende och uppdaterade namn. För aktiebolag som upprättar årsredovisning enligt K2 finns det en ny flik som heter Kontroller (se nedan). Fliken med kontroller kommer att införas för fler företagsformer i kommande versioner. Fliken Granska/lämna in har bytt namn till Digital inlämning och de kontroller som tidigare fanns på denna flik i BL Bokslut 2018 har nu flyttats till fliken Kontroller.

Kontroller

Under fliken kontroller finns det två dynamiska listor. I listorna visas resultatet av de kontroller som har gjorts av årsredovisningens innehåll. Eventuella fel bör åtgärdas innan årsredovisningen undertecknas. Kontrollerna visas i forma av länkar som är klickbara. När du klickar på en varningslänk så förflyttas du till det ställe felet bör åtgärdas. När felet är åtgärdat så försvinner kontrollen från listan.

Ska årsredovisningen lämnas digitalt kan vissa anpassningar av mallar för resultat- och balansräkning mm krävas. Dessa kontroller visas i den nedersta listan. Funktionen för att skicka in årsredovisningen digitalt aktiveras under fliken Digital inlämning först när samtliga kontroller som visas i de båda listorna är åtgärdade.

Små justeringar och förbättringar

Utöver ovanstående så har vissa mindre förbättringar och justeringar gjorts i bilagor och i de olika delarna av programmet.

 

 

BL Bokslut Besk 2019.1.102

I denna version har vi gjort anpassningar för att kunna öppna filer från föregående år.

BL Bokslut Besk 2019.1.101

I årsversionen 2019 av BL Bokslut har vi uppdaterat bilagor mm till de regler som gäller för räkenskapsår som avslutas under 2019.

Nya och förbättrade bilagor

För företag som har ett räkenskapsår som inleds 1 januari 2019 och senare har bolagsskatten sänkts från 22% till 21,4%. För att det inte ska gå att skatteplanera med periodiseringsfonder i samband med sänkningen av bolagsskatten ska periodiseringsfonder som återförs till lägre bolagsskatt räknas upp. Vi har uppdaterat bilaga 2110 Periodiseringsfonder med en funktion för detta.
Vi har även förbättrat vissa bilagor och gjort några nya bilagor för att underlätta bokslutsarbetet. Störst förändring har vi gjort på bilagorna som berör skatteberäkningen och obeskattade reserver för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Orsaken till detta är att vi ska få en smidigare övergång till BL Skatt vid upprättande av inkomstdeklaration för aktiebolag och ekonomiska föreningar samt anpassningar till nya skatteregler.
Skatteberäkningen och beräkningen av årets avsättning till periodiseringsfond för aktiebolag och ekonomiska föreningar görs numera på den nya bilagan 2512 Inkomstskatt. Sammanställningen av årets skatteskuld görs på bilaga 2510 som är omarbetad.
Vi har även förbättrat bilaga 2950 Beräkning av skuld till Fora samt bilagorna för immateriella- och materiella anläggningstillgångar 1000/1200, Skattemässiga avskrivningar. På bilagorna 1009/1209 har vi kompletterat så tillgångarnas redovisade värde framgår av bilagan. För att skapa utrymme har dock den procentuella avskrivningen tagits bort.
Bilaga 2513, Fastighetsskatt/fastighetsavgift är ny och hanterar takbeloppet för småhus och hyreshus.

Redovisningsprinciperna

Nyttjandeperioden för de materiella- och immateriella anläggningstillgångarna ska anges per post under redovisningsprinciperna. För att underlätta för dig som användare visas enbart de poster som finns i företagets balansräkning i tabellen under immateriella- och materiella anläggningstillgångar för företag som upprättar årsredovisning enligt K2. Det finns dock en valmöjlighet i funktionslisten att visa alla poster som kan redovisas under respektive tillgångsslag.

Posterna i redovisningsprinciperna ska motsvara posterna i balansräkningen. Vi har därför styrt så att den benämning som en post har i årsredovisningen även hämtas till redovisningsprinciperna. För att justera benämningen på en post går du till fliken Årsredovisning och knappen Redigera mall.

BL Bokslut Besk 2018.4.102

I denna version har vi rättat till en del uppdateringsproblem som förekommit i vissa delar av årsredovisningen. Vi har även infört kontroller för att säkerställa att informationen blir rätt vid digital inlämning.

BL Bokslut Besk 2018.4.101

I denna version har vi rättat till en del uppdateringsproblem som förekommit i vissa delar av årsredovisningen. Vi har även infört kontroller för att säkerställa att informationen blir rätt vid digital inlämning.

Granska/lämna in

Under fliken Granska/lämna in har vi nu infört en dynamisk varningslista. De varningar som genereras är dels generella varningar såsom att underskrifter och dateringar saknas, att det finns en differens mellan tillgångar och skulder. Dels varningar som har stor betydelse för digital inlämning av årsredovisningen. De varningar som visas i listan måste åtgärdas innan årsredovisningen kan laddas upp till Bolagsverket i tjänsten digital inlämning. Varningarna visas i form av länkar som är klickbara. När du klickar på en varningslänk så förflyttas du till det ställe där felet bör åtgärdas. Om exempelvis datum för årsstämma saknas så öppnas Ort & datum när man klickar på varningslänken. När varningen är åtgärdad så försvinner den från listan. När samtliga varningar är åtgärdade aktiveras knapparna för att förhandsgranska årsredovisningen och för ladda upp årsredovisningen i Bolagsverket tjänst för digital inlämning.

 

Vill man manuellt dokumentera vissa kontroller finns det en checklista i pdf-form med vissa kontrollpunkter. Checklistan hittar du i funktionspanelen under fliken Granska/lämna in.

Personuppgifter – revisor

Vid uppläggning av företagets revisor vid byråval går det nu välja att endast ange revisorns titel utan tillägget huvudansvarig.

Räkenskapsår

Vi har infört en spärr som innebär att det inte är möjligt att av misstag lägga upp felaktiga sekvenser av räkenskapsår.

BL Bokslut Besk 2018.3.102

Årsbokslut – redigera årsbokslutsmallar

Enligt det nya regelverket för årsbokslut (BFNAR 2017:3, Årsbokslut) är det tillåtet att lägga till och ta bort poster samt slå ihop poster i företagets resultat- och balansräkning när man väljer att tillämpa punkt 1.7 (K3). Vi kommer att anpassa BL Bokslut även till dessa regler men i dagsläget har vi anpassat programmet till förenklingsreglerna (K2) i det nya regelverket.

För att göra det möjligt att tillämpa punkt 1.7 för den som själv vill göra anpassningar har vi infört en möjlighet att låsa upp mallarna för resultat- och balansräkning för redigering i enligt med punkt 1.7 (K3). Observera dock att vi inte har anpassat redovisningsprinciperna i enlighet med dessa bestämmelser utan det krävs egna anpassningar.

För att låsa upp mallen klickar du på fliken Årsbokslut och väljer Redigera mall. I mallens funktionspanel klickar du sedan på knappen Lås upp. Det är nu möjligt att redigera mallarna för resultat- och balansräkningen fullt ut.

Digital inlämning

Det är nu möjligt att skriva specialtecken i företagsnamn och vid ändring av benämning på postrader i resultat- och balansräkningen även vid digital inlämning av årsredovisningen.

Rapporter

Rapporten Huvudbok (endast bokslutsverifikat) som visas under fliken Balans & resultat under Rapporter har visat fel värden och det har nu rättats till.

BL Bokslut Besk 2018.3.101

Nya regler om årsbokslut

I denna version har vi infört stöd för att upprätta årsbokslut enligt förenklingsreglerna (K2) i det nya regelverket BFNAR 2017:3, Årsbokslut. De nya regelverket ska användas av samtliga företag som ska avsluta sina räkenskaper med ett årsbokslut och har ett räkenskapsår som inleds 1 januari 2018 och senare (tidigare tillämpning är tillåtet). Det gäller exempelvis enskild firma och handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare. Observera att det fortfarande är möjligt att tillämpa de tidigare reglerna om förenklat årsbokslut.

Till årsbokslutet behöver företaget enligt BFNAR 2017:3 endast lämna ett fåtal upplysningar. Det finns inte reglerat i vägledningen var upplysningarna ska placeras i årsbokslutet. I BL Bokslut har vi valt att lägga upplysningarna som noter. Vilka upplysningar som ska lämnas till ett årsbokslut enligt det nya regelverket kan du läsa om genom att klicka på knappen Oblig. noter som du hittar under fliken Årsbokslut.

De noter som ska lämnas enligt regelverket finns under fliken Årsbokslut och knapparna Redovisningsprinciper, Balans, Resultat och Övriga. Vill du lämna andra upplysningar än de som krävs enligt regelverket använder du noterna som ligger under knappen Frivilliga. Där hittar du noter (Egen not 1 till 4) med olika layout för att passa olika typer av upplysningar. Vill du exempelvis frivilligt ange förändringen av anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden, årets avskrivning mm rekommenderar vi att du använder Egen not 4 som finns i listan över frivilliga noter.

Du kan även välja att skapa multiplar av en not genom att klicka på knappen Skapa ny i funktionslisten längst upp i dialogen.

För att skapa ett nytt årsbokslut för en samfällighetsförening väljer du företagsformen ideell förening. I guiden väljer du sedan samfällighetsförening i guidesteget för val av uppställningsform.

Redigera fastställelseintyget för aktiebolag (K2)

För att fastställelseintyget ska bli korrekt upprättat vid digital inlämning av årsredovisningar har vi ändrat sättet att justera intyget för aktiebolag som följer K2-reglerna. Det går nu inte att manuellt ändra texten i fastställelseintyget, utan förvalda standardtexter hämtas utifrån resultatdispositionen och hur den är ifylld. När du står i fastställelseintyget och klickar på knappen Redigera i funktionspanelen får du upp en dialog som ska användas om årsstämman inte godkänt styrelsens förslag till resultatdisposition. Du fyller då i vad årsstämmans istället beslutat och texten ändras då i fastställelseintyget.

Förvaltningsberättelsen

I programmet finns varningar och kontroller inbyggda i förvaltningsberättelsens olika delar. Dessa kontroller och varningar visas i respektive avsnitts dialog och för att ta del av dessa måste respektive dialog öppnas. När du går in i dialogerna och klickar på Ok visas den information som finns angiven i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. Mycket av informationen genereras automatiskt eller flyttas med från tidigare år.

Förvaltningsberättelsen består av fyra dialoger, Verksamhet, Eget kapital, Flerårsöversikt och Resultatdisposition. Du öppnar respektive dialog genom att klicka på de olika knapparna i menyavsnittet för förvaltningsberättelsen.

BL Bokslut Besk 2018.2.104

I Flerårsöversikten i förvaltningsberättelsens kunde du under speciella omständigheter förlora vissa nyckeltal avseende tidigare år (ej de två senaste) då du öppnade en fil från föregående år. Detta ledde till att du måste ange dem manuellt. Det är åtgärdat i denna version.

Att ange nyckeltal för det femte året i Flerårsöversikten är inte obligatoriskt (i enlighet med regelverket för K2). Därför kommer just detta år numera inte att årskonverteras då du öppnar från föregående år. Vill du ändå ange nyckeltal för det femte året måste du i dialogen för Flerårsöversikten bocka i rutan Infoga ovanför den femte kolumnen. En förutsättning är också att  tillräckligt många räkenskapsår  angivits under funktionsknappen Räkenskapsår som du hittar högst upp i dialogen.

BL Bokslut Besk 2018.2.103

På ett flertal bokslutsbilagor kan man använda funktionen ”Välj konton” via dess funktionsknapp. Funktionen har i denna version åter aktiverats.

BL Bokslut Besk 2018.2.102

Ordet Negativ i Flerårsöversikten.
Om du har ett negativt nyckeltal i flerårsöversikten kan du nu ersätta själva beloppet med ordet Negativ. Funktionen kan dock inte användas om du avser att skicka in årsredovisningen digitalt eftersom alla nyckeltal då måste anges med belopp.

Ange räkenskapsår i Flerårsöversikten
Räkenskapsåren i flerårsöversikten anges nu alltid automatiskt utifrån de räkenskapsår som finns upplagda för företaget. Normalt görs detta under företagsuppgifterna. I denna version har vi infört en möjlighet att även lägga upp räkenskapsåren även i dialogen för flerårsöversikten. Funktionsknappen Räkenskapsår hittar du i listen med funktionsknappar i dialogen för flerårsöversikten. För att det femte året i flerårsöversikten ska visas måste du ha checkboxen Infoga markerad.

Avrundning automatiskt i resultat- och/eller balansräkningen
På grund av att posterna i resultat- och balansräkningen avrundas kan det i vissa fall uppstå en avrundningsdifferens i resultat- och/eller balansräkningen. För att justera för differensen finns det en avrundningsfunktion i programmet som lägger avrundningsdifferensen i en vald postrad. För att underlätta för dig som användare är denna funktion numera automatiskt aktiverad och eventuell differens förs till förvald rubrik. Vill du ändra den förvalda rubriken hittar du funktionen under Inställningar/Avrundning, när du står i årsredovisningen.

Belopp hämtas automatiskt till Förändringar i eget kapital och Resultatdispositionen.
För att underlätta arbetet med Förändringar i eget kapital har vi infört en ny funktion som innebär att vi automatiskt hämtar beloppen vid årets ingång samt beloppen vid årets utgång från motsvarande postrad i balansräkningen (ersätter funktionen Välj konto). På detta sätt blir de hämtade beloppen alltid desamma som i balansräkningen. Vi visar även i vilka kolumner det finns differenser så du lätt ser i vilken kolumn du ska ange årets förändring. Föregående års resultat kommer nu dessutom att balanseras per automatik. Det görs även en automatisk kontroll för att säkerställa att det redovisade resultatet stämmer med årets resultat i balansräkningen.

En liknande funktion har även införts i Resultatdispositionen där vi hämtar de utgående värdena från postraderna i det fria egna kapitalet automatiskt.

Ovanstående gäller enbart nya filer och K2 aktiebolag samt K2 ekonomiska föreningar. Funktionen är automatiskt aktiverad och går att inaktivera genom att avmarkera checkboxen Hämta belopp automatiskt i respektive dialog.

Ny not för personal löner
Om du vill lämna information om löner och ersättningar frivilligt i not och samtidigt lämna in årsredovisningen digitalt finns nu en ny not avsedd för detta. Den kan endast användas i nya filer. Noten heter Löner och andra ersättningar och finns under notmenyn Frivilliga.

Ny mall för kassaflödesanalys
En ny mall för kassaflödesanalys som är anpassad för digital inlämning finns i denna version.

Digital inlämning och inlämningsförsöket tar för lång tid
Vi har nu vidtagit åtgärder för att underlätta digital inlämning vid låg uppladdningshastighet som kan uppstå när du t ex är uppkopplad via ADSL eller mobil.

Digital inlämning, underlaget sparas
Då du skickar en årsredovisning digitalt skickas i själva verket en fil i formatet iXBRL för inläsning av Bolagsverket. I denna version av programmet sparas en sådan fil också hos den som skickar filen.  Den sparas i mappen C:\…\BL Bokslut besk 2018 Dokument\Digital inlämning (i 2018 års program). Platsen för sparande kan ändras antingen vid installationen av programmet eller via Inställningar/Mappinställningar.

Redigerbara benämningar avseende flerårsöversikten
Nu kan du redigera eller lägga till egna benämningar på nyckeltalen i Flerårsöversikten, det gäller dock inte K2 aktiebolag.

Ny bokföringsbok
Bokföringsboken som kommer med programmet är nu ersatt med upplaga 22 av boken.

BL Bokslut Besk 2018.2.101

Digital inlämning av årsredovisning

I denna version finns en utökad funktionalitet för digital inlämning av årsredovisningar till Bolagsverket för aktiebolag som upprättar enligt K2-regelverket. Det finns nu bland annat möjlighet att ändra benämning på posterna i resultat- och balansräkningen samt på raderna i notupplysningarna. Tänk dock på att den aktuella posten/raden ska läsas maskinellt och innebörden bör därmed vara densamma efter ändringen för att den maskinella läsningen ska bli korrekt.

På grund av den utökade funktionaliteten kommer mallarna för resultat- och balansräkningen att behöva uppdateras. Har företaget en redigerad mall (t ex ändrad kontokoppling) kommer du automatiskt att få en fråga om du vill uppdatera mallen i samband med att filen öppnas i den nya programversionen. Svarar du Ja uppdateras mallen. Svarar du Nej behåller du den redigerade mallen men då måste årsredovisningen skickas till Bolagsverket på papper.

För att lämna årsredovisningen digitalt klickar du på fliken Granska/Lämna in.

Observera att vissa delar ännu inte är anpassade för digital inlämning. Det gäller kassaflödesanalysen, Egen not 3, den frivilliga utökade Personalnoten samt förändringar i ingående eget kapital vid övergång till K2. Dessa kommer att anpassas för digital inlämning i kommande versioner.

Övrigt

Under redovisningsprinciperna anges avskrivningstiden för de materiella och immateriella anläggningstillgångarna per post. Det är nu därför möjligt att ange ett intervall av år (även procent) i tabellen för de olika tillgångsslagen, t ex Inventarier, verktyg och installationer 5-8 år.

Bilaga 2514 innehåller nu ett förtydligande av underlagen till avkastningsskatt gällande svenska kapitalförsäkringar. Avkastningsskatt på svenska kapitalförsäkringar ska endast betalas av livförsäkringsföretag och pensionsstiftelser.

 

BL Bokslut Besk 2018.1.103

Funktionen som ligger under Arkiv, Import/Export, Export till BL Skatt är nu aktiverad.

De optimeringar som gjorts i BL Bokslut 2017 DIÅR finns med i denna version för
att förbereda versionen för det kommande stödet för elektronisk inlämning.

För dig som använder molnet kunde det under vissa omständigheter bli så att om du var inloggad i flera olika årsversioner av programmet och loggade ut i en av dem påverkades även den session som du avsåg att vara inloggad i. Detta är åtgärdat.

Vissa åtgärder är vidtagna för att förbättra funktionaliteten för Förändringar i eget kapital i Förvaltningsberättelsen och Resultatdispositionen.

I Förändringar i eget kapital och Resultatdispositionen går det återigen att redigera benämningar på raderna.

Med anledning av detta bör du kontrollera att rätt värden har konverterats i förvaltningsberättelsen, främst i Förändringar i eget kapital och Resultatdispositionen om du använder funktionen ”Öppna från föregående år”. Det beror på att dessa dialoger har anpassats för digital inlämning och vissa skillnader finns jämfört med föregående år.

 

Årsversion BL Bokslut 2018.1.101

BL Bokslut Besk 2018 är årsversionen som ska användas för årsbokslut och årsredovisningar vars räkenskapsår avslutas under 2018. Versionen innehåller årsuppdateringar av bilagor, procentsatser, statslåneränta m.m.

Om du har gjort årsbokslut/årsredovisning för ett bolag i BL Bokslut Besk 2017 bör du använda funktionen öppna från föregående år när du ska påbörja ett nytt år. Då kommer du att få med mycket av arbetet som du gjorde förra året. Det är basuppgifter, personuppgifter, anläggningsregister, bokslutsbilagor, eventuella ändringar i mallen för årsredovisningen mm.

Har du redan börjat jobba med en bokslutsfil (som avser ett räkenskapsår som avslutas under 2018) i BL Bokslut Besk 2017 och därmed redan skapat nytt räkenskapsår så kan du nu välja att öppna från föregående år men svara nej på frågan om du vill skapa ett nytt räkenskapsår. Då kan du fortsätta med arbetet i Besk 2018.

Digital inlämning av årsredovisning

Detta är första utgåvan av årsversionen och den stöder inte digital inlämning av årsredovisning för aktiebolag som tillämpar K2-regelverket. Nästa version, 2018.2.101, kommer att innehålla funktionen för elektronisk inlämning och dessutom ha stöd för utökad information. Det innebär att du inte kommer att vara begränsad på samma sätt som i 2017 års version som innehöll digital inlämning, exempelvis när det gäller egen text på noter m.m.

Som ett led i ytterligare anpassning till digital inlämning av årsredovisning är nu flertalet av de frivilliga noterna inte valbara, alternativt ligger de under knappen övriga. Du rekommenderas att använda Egen not 1, 2 eller 3 om du frivilligt vill upplysa om något som numer inte är valbart i listorna. De sistnämnda noterna kommer i nästa version att vara anpassade för utökad information i den digitala inlämningen.

Med anledning av detta kommer inte alla noter (tidigare frivilliga) att årskonverteras. Det gäller även noten ställda säkerheter som i vissa fall måste göras om på nytt eftersom notutformningen anpassats för att matcha kraven för digital inlämning.

Export av personuppgifter

Som ett led i att uppfylla den dataskyddsförordning (GDPR) som börjar gälla 25 maj 2018 finns nu en funktion för export av personuppgifter. Enligt GDPR har den registrerade rätt att få tillgång till de personuppgifter som företaget har registrerat om denne. Dessutom kan den registrerade begära att företaget ska rätta eller radera data som finns. Den som har lämnat sina personuppgifter har även i vissa fall rätt att få ut uppgifterna i flyttbar form och använda uppgifterna på annat håll.

Funktionen hittar du under Arkiv, Import/Export, Export personuppgifter.
Den skapar en fil innehållande personuppgifterna för bolaget ifråga som finns lagrade i programmet.

 

För att läsa äldre versionsnytt klicka här »

För att läsa mer om GDPR och BL Bokslut klicka här »