Förvaltningsberättelse

  •  Verksamhet
  •  Flerårsöversikt
  •  Eget kapital
  •  Resultatdisposition

Förvaltningsberättelsen är en del av årsredovisningen och ska innehålla information som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktig för bedömningen av ett företag. Syftet med förvaltningsberättelsen är att ge en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. Den ska också upplysa om väsentliga händelser under räkenskapsåret. För att läsa mer om vad som menas med exempelvis väsentlig händelse, klicka här»

Förvaltningsberättelsens olika delar når du under fliken Årsredovisning i programmet.

Verksamhet

Om man upprättar en årsredovisning enligt K2-regelverket BFNAR 2016:10 ska avsnittet verksamhet innehålla tre delar. De två senare punkterna får utelämnas om de inte är relevanta för företaget.

  • Allmänt om verksamheten
  • Väsentliga händelser under räkenskapsåret
  • Egna aktier

I verksamhetsbeskrivningen ska bland annat bolagets säte och vilken typ av verksamhet bolaget bedriver framgå. Väsentliga händelser under räkenskapsåret kan vara viktiga förändringar i verksamheten eller att företaget har upprättat en kontrollbalansräkning. Om man har förvärvat egna aktier, vilket dock är ovanligt, ska upplysningar om det lämnas.

I dialogen för verksamhet är rubrikerna låsta för redigering i enlighet med K2-regelverket. För att infoga en rubrik i årsredovisningen kryssar man i checkboxen bredvid rubriken, under Infoga. Dubbelklicka sedan på en rubrik för att skriva in text.

När man står i textrutan till en rubrik visas funktionsknappen Infoga makro i den blå listen i dialogen. Om man infogar ett makro, exempelvis räkenskapsår, hämtas uppgifter till det valda makrot automatiskt. Uppgifterna till valda makron hämtas från basuppgifter och de belopp som finns inmatade i programmet. Om ett makro är infogat syns det genom att texten inleds och avslutas med hakar, till exempel [RÄKENSKAPSÅR] eller [FÖRETAGSNAMN].

Om man upprättar en årsredovisning enligt K3-regelverket BFNAR 2012:1 ställs det högre krav på den mängd information som ska framgå. Eftersom K3-regelverket inte är lika regelstyrt har man möjlighet att redigera existerande rubriker och lägga till egna i dialogen. Möjligheten att anpassa innehållet innebär att det finns fler funktionsknappar att välja på. För att lägga till en egen rubrik klickar du på knappen Lägg till text och skriver sedan den rubrik du vill ha i fältet ovanför textrutan. Om du vill infoga en tabell klickar du på Lägg till tabell. Knappen Ta bort används för att ta bort en tabell eller rubrik.

Flerårsöversikt

Flerårsöversikten visar hur ett antal nyckeltal har förändrats de senaste åren. Enligt K2-regelverket är nyckeltalen nettoomsättning, resultat efter finansiella poster och soliditet obligatoriska. Om årsredovisningen är i förkortad form ska nyckeltalet bruttoresultat anges istället för nettoomsättning.

När man är i K2-läge och öppnar dialogen är de tre obligatoriska nyckeltalen förvalda. Man får även lägga till ytterligare nyckeltal, vilket man gör genom att klicka på Välj nyckeltal. I K3-läget måste man själv välja vilka nyckeltal som ska visas.

För att infoga en definition av ett nyckeltal, till exempel en beräkningsformel, bockar man i checkboxen som finns till höger om nyckeltalet. För att skriva en egen definition klickar man på rutan bredvid, med en liten penna i. I programmet kan du välja att visa nyckeltalsdefinitionerna under flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen eller under redovisningsprinciperna på notsidan. För att välja går du till knappen Inställningar som ligger under fliken Funktionspanel när man står i årsredovisningsdokumentet. De två alternativen finns under fliken Layout i dialogen.

För att hämta räkenskapsåren automatiskt till de tre sista åren kryssar du i checkboxen bredvid fälten ovanför kolumnerna. För att åren ska kunna hämtas krävs det att alla år finns registrerade i programmet. För att läsa om hur man redigerar intervallet av räkenskapsår, klicka här»

Om du ska skicka in en årsredovisning digitalt (AB) är det viktigt att ange företagets första räkenskapsår. Bolagsverket kan inte läsa in uppgifter som avser räkenskapsår utanför det angivna intervallet.

I den blå listen längst upp i dialogen finns det tre funktionsknappar. Genom att klicka på knappen Belopp i Tkr visas värdena avrundat till tusental kronor. Du får ange beloppen i tusental kronor även om resultat- och balansräkningen anges i hela kronor. Om man kryssar i Uppdatera värden hämtas beloppen till nyckeltalen automatiskt. Det gäller dock endast de två senaste räkenskapsåren. När funktionen är aktiverad är beloppsfälten låsta för redigering. Om man tidigare år har fyllt i belopp på resterande tre kolumner så ligger de kvar om man öppnar från föregående år. Om man klickar ur checkboxen Infoga flerårsöversikt tas flerårsöversikten bort från förvaltningsberättelsen.

Under nyckeltalen kan man fylla i antal anställda och ej utnyttjad checkkredit, vilket kan krävas till beräkningen av vissa nyckeltal. Det visas även en jämförelse i % hur mycket nettoomsättningen har varierat mellan åren. Om avvikelsen är mer än 30 % ska företaget lämna en kommentar om det i rutan under.

Eget kapital

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska specificera förändringar i eget kapital i förvaltningsberättelsen. I dialogen finns det fyra funktionsknappar.

Om det är första året man tillämpar K2-regelverket BFNAR 2016:10, när man tidigare år tillämpat K3-regelverket BFNAR 2012:1, ska en upplysning lämnas i förvaltningsberättelsen om förändringar i ingående eget kapital vid övergång till K2. För att byta dialog och därmed upplysa om korrigeringar vid byte till K2 klickar du på den första knappen Upplysn. överg. K2. Motsvarande alternativ finns i K3-läge. Observera att upplysningen inte ska användas första gången man går in i K2-regelverket, utan endast vid ett byte.

Om du klickar på knappen Välj konton kan du välja att koppla konton till ett/flera beloppsfält. Då hämtas beloppen automatiskt från de konton som kopplats och därmed uppdateras dessa belopp automatiskt. När du klickat på välj konton visas en mindre dialog med den kontoplan som används. För att koppla ett konto ställer du markören i ett beloppsfält och klickar sedan på ett konto i dialogen. Man kan även använda funktionen Standardkonton. Då hämtas förvalda konton till fälten för årets ingång och årets resultat. För att se beloppen, tryck på Stäng i den mindre dialogen. När det finns en kontokoppling är beloppsfältet gråmarkerat och låst för redigering.

Under knappen Utskriftsformat kan du välja att inte visa en summering. För att lägga till ytterligare kolumner klickar du på knappen Visa. I K2-läge kan du lägga till följande kolumner; Ej registrerat aktiekapital, Uppskrivningsfond och Överkursfond. I K3-läge finns ytterligare ett alternativ; Fond för verkligt värde.

Ett exempel på förändringar i eget kapital enligt K2-regelverket från boken ”Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2” ser du nedan.

bild på eget kap från k2 boken

Observera att boken i sin helhet finns som e-bok i programmet under fliken Hjälp eller under snabbstart till vänster i programmet.

Resultatdisposition

I förvaltningsberättelsen ska det finnas ett förslag till hur företagets resultat ska disponeras. Förslaget ska avse fritt eget kapital, alltså överkursfond, balanserat resultat och årets resultat. Årsstämman ska sedan fatta ett beslut om att godkänna styrelsens förslag eller inte.

Om det finns ett förslag till vinstutdelning ska styrelsen alltid lämna ett yttrande om att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till försiktighetsregeln i aktiebolagslagen. I BL Bokslut kan du välja att ha styrelsens yttrande direkt efter resultatdispositionen genom att kryssa i checkboxen bredvid raden Styrelsens yttrande om vinstutdelning. Ett annat alternativ är att ha styrelsens yttrande som ett övrigt dokument. För att läsa mer om övriga dokument, klicka här»

I dialogen för resultatdispositionen finns det tre funktionsknappar. Om du klickar på knappen Välj konton kan du välja att koppla konton till ett/flera beloppsfält. Då hämtas beloppen automatiskt från de konton som kopplats och därmed uppdateras dessa belopp automatiskt. När du klickat på välj konton visas en mindre dialog med den kontoplan som används. För att koppla ett konto ställer du markören i ett beloppsfält och klickar sedan på ett konto i dialogen. Man kan även använda funktionen Standardkonton. Då hämtas förvalda konton till fälten för balanserat resultat och årets resultat. För att se beloppen, tryck på Stäng i den mindre dialogen. När det finns en kontokoppling är beloppsfältet gråmarkerat och låst för redigering.

Om du kryssar i Belopp i Tkr avrundas beloppen till tusental kronor. För att ta bort resultatdispositionen från förvaltningsberättelsen kryssar man ur Infoga Resultatdisposition. Det krävs vid en likvidation.

För att se en film om hur du kopplar konton, se nedan.