Versionsnytt besk 2016 – 2017

I versionsnytt beskrivs de nyheter och buggrättningar som kommit i respektive version av programmet, för att läsa versionsnytt gällande BL Bokslut besk 2018 klicka här »

BL Bokslut Besk 2017.6.204 DIÅR

Diverse optimeringar är gjorda avseende digital inlämning, både vad gäller årsredovisning med och utan revisionsberättelse.

BL Bokslut Besk 2017.6.104

I denna version har ytterligare GDPR-anpassningar gjorts. Vi har även uppdaterat värdena på bilaga B6J, Lager i jordbruk.

 BL Bokslut Besk 2017.6.203 DIÅR

Ytterligare anpassningar till GDPR är gjorda.
Revisionsberättelsen hanterar nu infogad text på ett bättre sätt.

Om du, i en tidigare version, öppnade från föregående år så skrevs inte alla kolumner ut i Förändringar i eget kapital i Förvaltningsberättelsen. Det är nu åtgärdat.
Bilaga B6J (Förenklat årsbokslut) är uppdaterad med nu gällande värden för produktionsutgift.

Diverse optimeringar har gjorts när det gäller digitalt inskick av årsredovisningar.

BL Bokslut Besk 2017.6.103

Export av personuppgifter
Som ett led i att uppfylla den dataskyddsförordning (GDPR) som börjar gälla 25 maj 2018 finns nu en funktion för export av personuppgifter. Enligt GDPR har den registrerade rätt att få tillgång till de personuppgifter som företaget har registrerat om denne. Dessutom kan den registrerade begära att företaget ska rätta eller radera data som finns. Den som har lämnat sina personuppgifter har även i vissa fall rätt att få ut uppgifterna i flyttbar form och använda uppgifterna på annat håll.

Funktionen hittar du under Arkiv, Import/Export, Export personuppgifter.
Den skapar en fil innehållande personuppgifterna för bolaget ifråga som finns lagrade i programmet.

BL Bokslut Besk 2017.6.202 DIÅR

Under vissa omständigheter kunde fel person bli inbjuden att skriva under fastställelseintyget. Detta är åtgärdat i denna version.
Vi har dessutom lagt in en spärr när du i personregistret anger fler än en person som ska skriva under fastställelseintyget.

För att Bolagsverket ska kunna ta emot din fil digitalt måste datumformatet för underskrifterna vara YYYY-MM-DD.
Förtydligande när det gäller detta finns nu i dialogen för Ort & datum.

Förutsatt att du använder BLA 2018.2.100 kan du föra över information från BLA till BLB 2017 DIÅR på samma sätt som när du för över från BLA till BLB 2017.
Du får nu en valmöjlighet som presenteras i en dialog där du väljer till vilket program du vill göra överföringen.
Default är valet till BLB 2017 angivet.

Vissa åtgärder är vidtagna för att förbättra konverteringen av kontokopplingarna i främst de delar i förvaltningsberättelsen som berörs men även när det gäller noter.

BL Bokslut Besk 2017.6.102

Observera att denna version inte gäller för digital inlämning av årsredovisningen till Bolagsverket!

 • Funktionen för kontokoppling till resultatdispositionen har optimerats.
 • Nu konverteras beloppen för förändringar i eget kapital i förvaltningsberättelsen när du öppnar en bokslutsfil från föregående år.
 • Ytterligare nyckeltal finns tillgängliga i flerårsöversikten för stiftelser och ideella föreningar.
 • Bilaga 2514 hanterar nu golvränta och statslåneränta på ett bättre sätt.
  Bilaga 1400 avser nu produktionsutgift i stället för nettoförsäljningsvärde.
  Bilaga 1202 fungerade inte korrekt när du använde multiplar och transportsumma. Det är åtgärdat.
 • Årsredovisningsmallarna avseende ideella föreningar och stiftelser har justerats.
 • Nu går det att lägga till en valfri titel i personuppgifterna för stiftelser och ideella föreningar. Du kan välja om du vill att titeln ska skrivas ut i årsredovisningen eller inte.

BL Bokslut Besk 2017.6.201 DIÅR

Detta är första versionen som ger möjlighet till digital inlämning av årsredovisning för aktiebolag som upprättar enligt K2.

Du måste ladda ned och installera en speciell version av BL Bokslut som är anpassad för just detta. Det kommer att innebära att du använder två versioner av programmet parallellt – en som innehåller stöd för digital inlämning (BL Bokslut 2017 DIÅR) och den du redan har (BL Bokslut 2017).
Anledningen är att BL Bokslut 2017 DIÅR är anpassad efter Bolagsverkets taxonomi.
Klicka här för att länkas till vår hemsida där du laddar ner programmet

Denna version kommer också att successivt utvecklas under året. I 2018 års version av programmet kommer dock allt att hanteras av en enda version.

I BL Bokslut 2017 DIÅR finns nu en flik som heter Granska/Lämna in som du ska använda när du är klar med din årsredovisning om du vill skicka in den digitalt. Vill du inte skicka in den digitalt gör du precis som förut, dvs. skriver ut och skickar in en kopia till Bolagsverket.

Denna första version kommer strikt att följa Bolagsverkets taxonomi, därför finns det en del saker du bör beakta:

 • Du kommer inledningsvis inte att kunna använda den version (BL Bokslut 2017 DIÅR) som stöder digital inlämning för en fil som redan har påbörjats i BL Bokslut 2017.
 • Du kan använda BL Bokslut 2017 DIÅR utan att skicka in elektroniskt. Då skapar du din årsredovisning som vanligt (med de förbehåll som nämnts ovan), skriver ut den och skickar
  in på vanligt sätt.

Denna första version av BL Bokslut 2017 DIÅR version tillåter inte: 

 • Frivilliga noter
 • Noter där du själv ändrat rubrik
 • Multiplar av noter
 • Redigerade årsredovisningsmallar
 • Att du infogar ordet Negativ i Flerårsöversikten
 • Att du öppnar en fil som påbörjats i BL Bokslut 2017

Du bör tänka på att:
– Använda BL Bokslut 2017 om du inte vill skicka in digitalt.
– Kontrollera texterna i Resultatdispositionen
– Kontrollera att du angett rätt styrelse, VD, underskrift årsredovisning o fastställelseintyg m.m.
– Kontrollera att både för- och efternamn kommer med vid underskrifter etc. (styrs från personuppgifter).

BL Bokslut Besk 2017.6.101

 • Versionen innehåller stöd för regelverken K2 och K3 när det gäller stiftelser och upprättande av årsredovisning.
 • Hanteringen av Rapport bokslut har till viss del förändrats i denna version.
  Om du från början har valt en rapport och sedan vill ändra genom att välja en annan tas den gamla bort med automatik om du svarar Ja på det meddelande du får.

BL Bokslut Besk 2017.5.102

 • Rapport bokslut – Rex – Med analys visade per automatik resultat efter skatt i stället för resultat efter finansnetto. Detta är åtgärdat i denna version.
 • Versionen innehåller också bl.a. en textändring till de föreslagna texterna när det gäller ekonomisk förening och föreningsstämmoprotokollet.

BL Bokslut Besk 2017.5.101

 • För dig som är auktoriserad redovisningskonsult och medlem i Srf eller FAR finns nu ett anpassat stödval gäller rapporten samt noten som avser upprättande av bokslut/årsredovisning.Om du är auktoriserad redovisningskonsult och upprättar en not som avser rapport bokslut, bör du:- om du är medlem i FAR, välja noten Bokslutsrapport
  – om du är medlem i SRF, välja noten Rapport om bokslut/årsredovisning
 • Överst till vänster finns nu en genväg till vårt BL Byråstöd. Beroende på om du är inne och jobbar i ett bokslut eller inte så händer det olika saker1. Om du ännu inte har öppnat något bokslut då kommer vi att gå till sidan för att logga in i BL Byråstöd. Det ingår för alla med helhetslösningen. Du har samma inloggningsuppgifter till byråstödet som du har till BL Skatt och BL Bokslut i molnet.2. Står du i en klient UTAN programnyckel får man en text som informerar om att programnyckel saknas och hur man kan få in den i programmet. (Kopiera eller öppna från Byråstödet en gång.) Följdfråga kommer också upp om du vill logga in i byråstödet.3. Står man i en klient MED programnyckel så kommer statusprogrammets aktivitetskort att visas.

BL Bokslut Besk 2017.4.102

 • Denna version åtgärdar en felaktighet i årsredovisningsmallen för ideella föreningar och K2.
 • Vissa kontointervall har ändrats så att de tillhörande beloppen visas på rätt ställe i årsredovisningens resultat- resp. balansräkning.

BL Bokslut Besk 2017.4.101

 • I denna version har fokus lagts på stöd för ideella föreningar och regelverken K2 samt K3.
 • I samband med detta har diverse andra anpassningar gjorts för ideella föreningar, såsom samfällighetsförening, föreningsstämmoprotokoll, personuppgifter m.m.
 • Skatteverket har nu utkommit med nya försäljningsvärden för djur i jordbruk. Bilaga 1400 är uppdaterad i enlighet med dessa.

BL Bokslut Besk 2017.3.102

 • Du kan nu enkelt utesluta resultatdispositionen från Förvaltningsberättelsen (exempelvis om bolaget ska likvideras).
  Detta gör du genom att bocka ur checkboxen ”Infoga resultatdisposition” i dialogen för resultatdispositionen.
 • Bilaga 2514 hanterar nu ”golvräntan” avseende medel avsatt till pensioner på ett bättre sätt.
  På bilaga 2510,BSS samt SS (förenklat..)så är procentsatsen avseende Elproduktionsenhet, vattenkraftverk ändrad till att vara 2,2 %.
 • Under vissa omständigheter så kunde några nyckeltal i flerårsöversikten ej uppdateras på ett riktigt sätt. Detta är nu åtgärdat.
 • Om vissa förutsättningar var uppfyllda kunde det hända att notnumren/hänvisningarna fick en felaktig lodrät position
  i förhållande till varandra. Detta är åtgärdat i denna version.

BL Bokslut Besk 2017.3.101

 • Nu finns stöd för K2 även för handelsbolag och kommanditbolag.
  Anpassningar har gjorts i årsredovisningsmall, kassaflödesananys, förvaltningsberättelse och noter  m.m.
 • Du kan nu också ange Verklig huvudman under Basuppgifter/Personuppgifter.
 • Utskrift av huvudbok visar numera verifikaten i kronologisk ordning.

BL Bokslut Besk 2017.2.104

 • Om du använt status ÅR till Bolagsverket i basuppgifterna/företagsuppgifterna så låg denna status inte kvar om du stängde och öppnade filen. Det gör den nu.
 • Vissa insatser är gjorda avseende bokslutsbilagorna. Det gäller främst bilagorna 1202, 1000 och 1002 samt funktionen Skapa bilagor automatiskt.

BL Bokslut Besk 2017.2.103

 • Om en fil i BL Bokslut saknade organisationsnummer gick det i tidigare version inte att använda exportfunktionen för att överföra uppgifter från BL Bokslut till BL Skatt. Detta är nu åtgärdat.
 • Diverse åtgärder är vidtagna som syftar till att ytterligare säkerställa och förbättra ditt arbete med filer i molnet.

BL Bokslut Besk 2017.2.102

Efter en uppdatering av Windows 10 kunde vissa problem uppstå när du försökte använda funktionen för att bifoga filen du jobbade med i ett e-postmeddelande.
Dessutom fungerade inte funktionen att exportera till Excel i utskriftsdialogen. Båda dessa fenomen är nu åtgärdade.

 • Eget kapital i Förvaltningsberättelsen kunde under vissa omständigheter ej hantera kontokoppling på rätt sätt. Detta är nu åtgärdat.
 • Det är numera tillåtet att inte visa jämförelseåret i noterna. Programmet innehåller nu stöd för detta. Du hittar det när du står i årsredovisningen och väljer funktionsknappen Inställningar, fliken Layout och checkboxen ”Visa inte jämförelseåret i noterna”.
 • Om du låst årsredovisningen i samband med förra årets årsredovisningsarbete och använde funktionen Öppna från föregående år så var årsredovisningen fortsatt låst även i årets program. Detta är nu ändrat. I och med att du öppnar den från föregående år är årsredovisningen numera upplåst.

BL Bokslut Besk 2017.2.101

I denna version är vissa problem av uppdateringskaraktär åtgärdade.

 • Exempelvis kunde du behöva använda knappen Återställ för att få Förvaltningsberättelsen att uppdateras ordentligt om du gjort ändringar (gällde t.e.x. Flerårsöversikten).
 • Även Underskrifterna kunde under vissa omständigheter ha haft uppdateringsproblem vilka är åtgärdade i denna version.

BL Bokslut Besk 2017.1.102

Nu konverteras noten Eget kapital till Förvaltningsberättelsen.

Om du behöver hjälp av supporten och vill använda TeamViewer så är förfarandet nu förenklat. Du behöver inte ladda ned filen och köra den, den körs nu direkt i och med att du klickar på knappen Fjärrsupport.

Bilagorna 2110 och 2510, schablonränta periodiseringsfond. Bestämmelserna är nu så att 0,50 % gäller även om statslåneräntan är lägre än 0,50 %. Detta hanterades inte rätt av programmet och är nu åtgärdat.

Förutom det som nämnts ovan innehåller versionen bland annat även de förändringar som har gjorts i version 2016.4.103.

BL Bokslut Besk 2017.1.101

Årsversion och räkenskapsår

Detta är årsversionen som ska användas för årsbokslut och årsredovisningar vars räkenskapsår avslutas under 2017.
Om du gjort årsbokslut/årsredovisning för ett bolag i den tidigare årsversionen (Besk 2016) av BL Bokslut så bör du använda funktionen Öppna från föregående år. På detta sätt konverteras relevant data som du använde förra året in till den fil du skapar i årets program.
Har du redan börjat jobba med en fil (som avser ett räkenskapsår som avslutas under 2017) i Besk 2016 och därmed redan skapat nytt räkenskapsår så kan du nu välja att Öppna från föregående år men svara Nej på frågan om du vill skapa nytt räkenskapsår.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

BL Bokslut Besk 2016.4.103

Versionen innehåller bl.a. :

 • Ytterligare optimeringar av förvaltningsberättelsen.
 • Om man använder molnet och vill byta till en redigerad årsredovisningsmall tillhörande en annan fil så fungerar det nu.
 • Under vissa omständigheter kunde det hända att inmatningsdelen till kassaflödesanalysen ej innehöll några texter. Det är nu åtgärdat.
 • I utskriftshanteraren och när det gällde rapporten Årets avskrivning så visas ej längre enbart det som införskaffats innevarande år.
 • Numera visas de noter såsom valbara som ska kunna väljas när man använder förkortad balansräkning i K2.
 • Till rubriken kassaflödesanalys kan du numera koppla valfri not.
 • Ny, uppdaterad bokföringsbok, i PDF format kommer i denna version.
 • Om du använder en arbetsyta i programmet kan du numera använda tangenten F1. Den tar dig då till det avsnitt i manualen som berör just det område du använder.

BL Bokslut Besk 2016.4.102

I denna version har ytterligare optimering av Förvaltningsberättelsen gjorts. Den innehåller också förbättringar av vissa funktioner gällande anpassningen till BFNAR 2016:10 och de nya lagändringarna.

BL Bokslut Besk 2016.4.101

Versionen innehåller stöd för att upprätta (frivillig) Kassaflödesanalys i K2, AB och K2 Ek. förening.

Observera att Kassaflödesanlysen ej är obligatorisk i K2.

Redovisningsprinciperna konverteras till nu gällande texter, förutsatt att du använder K2 och att räkenskapsåret inleds under 2016. Om du själv gjort manuella ändringar så konverteras de inte.

Vi förtydligar i programmet hur du redigerar texter i Förvaltningsberättelsens Verksamhet, men passar ändå på att här tala om att du ska dubbelklicka på den rubrik vars underlydande text du vill redigera. Själva redigeringen sker i textrutan till höger.

Du kan nu också välja att ej infoga Flerårsöversikten genom att bocka ur checkboxen som styr detta.

BL Bokslut Besk 2016.3.102

Ytterligare ett antal nya noter finns nu tillagda.

Under vissa omständigheter kunde ett fel uppstå som innebar att om man angett säkerheter o ansvarsförbindelser inom linjen, i en tidigare version, så följde dessa med till förra versionen. Detta är åtgärdat denna version.

Avseende resultatdispositionen och om man förra året valt kontokoppling, så kunde det hända att kopplingen ej behölls då man öppnade från föregående år, detta är också åtgärdat i denna version.

BL Bokslut Besk 2016.3.101

Lagändringar, ÅRL

Vissa lagändringar i årsredovisningslagen (ÅRL) har genomförts och gäller från och med 1 januari 2016. Dessa påverkar årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2015. I viss mån har programmet redan anpassats till detta, och i denna version görs ytterligare anpassningar.

Som ett led i anpassningsarbetet finns bl.a. följande förändringar i denna version:

 • Dialogen för Förvaltningsberättelsen kommer nu att se annorlunda ut jämfört med förut (förutsatt att räkenskapsåret inleds under 2016), det leder det också till att du exempelvis kan infoga tabeller under Verksamhet. Funktionsknapparna hittar du hädanefter liggandes vågrätt ovanför själva dialogen.
  Ordningen av texterna/textfälten ser du ute till vänster.
  Dubbelklicka på den del (t.ex. Allmänt om verksamheten) du vill redigera. Själva redigeringen görs sedan i det fält (till höger) som är avsett för texten och som nu är mycket större än förut.
  Det går numera också att infoga tabeller.bild på förvaltningsber till v nyttObservera att det numera är obligatoriskt att ange företagets säte. Denna uppgift hämtas från Basuppgifterna där sätet således ska anges. I den förra versionen fanns inte detta stöd vilket innebär att själva texten med automatik kommer med i denna version och att sätet måste anges i Basuppgifterna.
 • Ett antal nya noter kommer också med denna version ( t.ex. eventualförpliktelser som ersätter Säkerheter och Ansvarsförbindelser, vilka ej ska anges inom linjen längre ).
  Dessutom noten Moderföretag som upprättar koncernårsredovisning för den minsta koncern som företaget ingår i. Denna not har tillkommit eftersom ett företag som är dotterföretag nu ska lämna upplysningar om namn, organisations- eller personnummer och säte för det moderföretag som upprättar koncernårsredovisning för den minsta koncern som företaget ingår i (dvs. det bolag i nivån närmast ovanför det bolag du gör årsredovisning för, som upprättar koncernårsredovisning). Uppgift om moderbolag i förvaltningsberättelsen ska ej längre lämnas.
 • I och med övergången till de nya reglerna gör vi en delvis ny dialog till dessa noter. Tänk på att klicka på Verkställ eller OK när du är klar med noten, först då får den effekt på själva dokumentet.
  Så småningom kommer alla noter att få denna dialog.
 • Eget kapital ska hädanefter anges i förvaltningsberättelsen, det finner du stöd för i denna version.
  Om du skapat noten Eget kapital i den förra versionen av programmet kommer den inte att konverteras till förvaltningsberättelsen. Du måste således fylla i uppgifterna manuellt när det gäller Eget kapital i Förvaltningsberättelsen.
 • Sättet att komma åt redan skapade noter förändras delvis. Tidigare kunde du klicka på de flikar som representerade respektive not.bild på gamla notflikarDessa ersätts nu helt av länkarna ute till vänster när du står i årsredovisningen.bild på nya notflikar
 • Företag som är dotterföretag och tillämpar K2 har tidigare lämnat upplysningar om moderföretag i förvaltningsberättelsen. Denna upplysning ska nu lämnas i form av en not. Observera att du numera endast måste upplysa om företaget omfattas av en koncernredovisning. Du ska då lämna en upplysning om det företag som upprättar koncernredovisning. Om t ex mormodern upprättar koncernredovisning men inte modern ska företaget lämna upplysningar om mormodern. Upplysningarna ska vara:
  – namn
  – organisationsnummer
  – säte
  För dig som lämnat upplysningen i förvaltningsberättelsen i den tidigare versionen av programmet sker en konvertering av just denna upplysning från förvaltningsberättelse till not.

Övrigt

I övrigt finner du bl.a. dessa nyheter i denna version:

 • Utskriftshanterarens dialog är delvis omgjord
 • Nya bokslutsbilagor: Nuvärde, Andelar i intresseföretag samt Andelar i koncernföretag.
 • Nu kan du ange byråval avseende revisorer och du kan också ange om man såsom auktoriserad redovisningskonsult tillhör FAR eller SRF. Detta görs i personuppgifterna.
 • Numera kan du även skriva egna nyckeltalsdefinitioner.
 • Vid import av sie-filer (när du står i en fil) så letar programmet efter en sie-fil med det organisationsnummer som den fil du står i innehåller. Endast sie-filer med just det organisationsnumret visas.
  Nu finns en checkbox som heter Visa alla (som således visar alla sie-filer i den valda mappen).
 • När du jobbar med en fil som avser K3 har du nu möjlighet att låsa upp innehållsförteckning och sidnumrering samt rubriker (noter etc. går ju redan att textändra). Detta kan vara användbart om du exempelvis vill göra en fil som avser koncern och en annan fil som avser moderbolag.
  Du låser upp via Inställningar / Layout / Lås upp…

BL Bokslut Besk 2016.2.103

Versionen åtgärdar ett problem som kunde uppstå i Förvaltningsberättelsen om du bockat ur infoga-rutan för Flerårsöversikten eller Resultatdispositionen. I ett aktiebolag som är under Likvidation kan man ta bort bockmarkeringen i infoga-rutan för Resultatdispositionen eftersom man då inte skall använda Resultatdispositionen. För övriga aktiebolag skall det alltid finnas en Resultatdisposition.

BL Bokslut Besk 2016.2.102

 • Nu behöver du inte längre logga in manuellt på vår hemsida för att ladda ned och installera nya versioner (uppdateringar inom beskattningsåret). Detta sker nu med automatik då du använder knappen Hämta ny version eller om du svarar Ja på frågan om du vill installera ny version.
 • Noten Inkomstskatt i K3 hanterades ej riktigt vid ett enstaka räkenskapsår.
 • Vissa uppdateringsproblem avseende datum för revisionsberättelsen kunde under särskilda omständigheter inträffa.
 • Ovanstående är åtgärdat i denna version.

BL Bokslut Besk 2016.2.101

 • Noten Egen not 3 är genom sin flexibilitet avsedd att täcka ett stort användningsområde. Den hittas under Övriga noter. I K3 läget kan du nu välja att den visar räkenskapsår. Detta förutsätter att du väljer att visa endast kolumn 2 eller 3, alternativt båda. Funktionen aktiveras genom att använda knappen Utskriftsformat.
 • Nu kan du i Flerårsöversikten, manuellt ange helår såsom räkenskapsår. Det förutsätter att du bockat ur ckeckboxen Uppdatera värden.
  I denna version finns ytterligare en ny bilaga, nämligen 2350, Långfristiga skulder kortfristig del.
 • När man högerklickar på ett fält i en bilaga kan man i de flesta fall välja Beräkningshjälp och anteckningar. Utskriften av denna är nu aktiverad.

BL Bokslut Besk 2016.1.102

Versionen innehåller en rättelse avseende bilaga 2110. De taxeringsår och beskattningsår som anges är nu korrigerade jämfört med tidigare år, dessutom är statslåneräntan per den 30 nov året före, korrigerad till att bli 0,65 (detta påverkar även bilaga 2510, sid. 2).
Dessa texter och räntesatser kan anges manuellt, men om detta ska hanteras av programmet bör du ladda ned denna version.

BL Bokslut Besk 2016.1.101

Årsversion och räkenskapsår

Detta är årsversionen som ska användas för årsbokslut och årsredovisningar vars räkenskapsår avslutas under 2016.
Om du gjort årsbokslut/årsredovisning för ett bolag i den tidigare versionen (Besk 2015) av BL Bokslut så bör du använda funktionen Öppna från föregående år. På detta sätt konverteras relevant data som du använde förra året in till den fil du skapar i årets program.
Har du redan börjat jobba med en fil (som avser ett räkenskapsår som avslutas under 2016) i Besk 2015 och därmed redan skapat nytt räkenskapsår så kan du nu välja att Öppna från föregående år men svara Nej på frågan om du vill skapa nytt räkenskapsår för att få in den filen i rätt årsversion.

Licensiering

Från och med denna version styrs programmets beskaffenhet (Demo, Företag eller Proffs) via licens. Det innebär att du behöver licensiera programmet.
Det gör du via Arkiv (bokstaven B uppe i vänstra hörnet) och licensuppgifter.
I den efterföljande dialogen väljer du att antingen licensiera via Internet eller med hjälp av licensfil.
Väljer du att licensiera via Internet klickar du på knappen ”Licensiera via Internet” och anger ditt kundnummer samt lösenord.
Väljer du att licensiera via licensfil klickar du på knappen ”Licensiera via licensfil” och pekar därefter ut platsen för den licensfil som du fått. Du måste kontakta programleverantören för att få en licensfil.

Nya mallar, nya lagkrav 2016

I enlighet med de nya lagkrav som gäller för räkenskapsår som påbörjas under 2016 så har vi anpassat de mallar som ligger till grund för resultat- och balansräkningen. Exempelvis så ska Ställda säkerheter och Ansvarsförbindelser ej längre visas inom linjen i balansräkningen.

Säkerhetskopiering

I tidigare årsversioner har det  (om man inte manuellt ändrat inställningen) tagits en intern säkerhetskopia var 5:e minut och det har sparats två exemplar av säkerhetskopiorna.
Fr.o.m. denna version är tidsintervallet satt till var 30:e minut. Vill du själv ändra detta så måste du göra det via Verktyg / Inställningar för säkerhetskopiering.

Övriga dokument

Textens placering börjar nu längre ned i Övriga dokument, detta för att t.ex. få plats med eventuell logotyp högst upp (om du t.ex. har brevpapper innehållande logotyp).

Anläggningsregistret

Den vy som knappen Förteckning i Anläggningsregistret visar, går nu att skriva ut.

Bilagehanteraren

Varningen ( i bilagehanteraren) på multipla bilagor som avger transportsumma är nu borttagen.

Förvaltningsberättelsen

I förvaltningsberättelsen kan du nu genom att högerklicka både infoga, ta bort rad respektive skapa sidbryt.

Underskrifter

För de fall då du ej vet exakt vilket datum underskrift kommer att ske har vi tidigare rekommenderat att skriva delar av datumet i fältet som avser själva orten. Fr.o.m. denna version kan du nu använda datumfältet för detta ändamål (och således utelämna den del du ej känner till).  Med ett knapptryck (knappen ”D”) hämtar du enkelt dagens datum.